Решење о суфинансирању пројеката у спровођењу акције "Ужички програм локалног партнерства"
16/09/2019

Решење о суфинансирању пројеката у спровођењу акције “Ужички програм локалног партнерства”

На основу члана 15. Одлуке о укључивању грађана у буџетски процес кроз спровођење Акције „Ужички програм локалног партнерства“ („Службени лист града Ужица“ број 49/18) и на основу Предлога Комисије за доделу средстава, Градско веће на седници одржаној 12.09. 2019. године, доноси

 

РЕШЕЊЕ

О СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ АКЦИЈЕ „УЖИЧКИ ПРОГРАМ ЛОКАЛНОГ ПАРТНЕРСТВА“

 

  1. На основу Јавног позива за финансирање пројеката од јавног интереса – акције „Ужички програм локалног партнерства“ који је дана 26. јуна 2019. године објављен на званичном сајту града Ужица, додељују се средства за реализацију следећих пројеката:

  1. Опредељена средства из тачке 1. овог решења су највиши износи којима ће се финансирати реализација усвојених пројеката, односно средствима из Буџета Града ће се финансирати стварни трошкови који могу бити мањи од опредељених средстава.
  2. Подносиоци пројеката су дужни да обезбеде и реализују своје учешће у складу са јавним позивом и према висини средстава из тачке 1. овог решења.
  3. За извођење радова и услуга који се финансирају из Буџета Града, надлежне службе ће спровести поступак у складу са законом.
  4. Уговоре о финансирању пројеката у име града Ужица потписује градоначелник.
  5. Ово решење се објављује на званичном сајту Града.

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
ГРАДСКО ВЕЋЕ
III број 352-661-2/19
12.09. 2019.године
У ж и ц е

 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

                                                                                           Тихомир Петковић

 

Образложење

 

Одлуком о укључивању грађана у буџетски процес кроз спровођење Акције „Ужички програм локалног партнерства“ регулисани су услови, начин и поступак укључивања грађана у опредељивању средстава предвиђених Одлуком о буџету града Ужица за спровођење ове Акције.

Одлуком о буџету је за ову намену предвиђено 5.000.000 динара.

У складу са чланом 11. Одлуке градоначелник је расписао Јавни позив за финансирање пројеката од јавног интереса – акције „Ужички програм локалног партнерства“ који је објављен на званичном сајту града Ужица дана 26. јуна 2019. године и у складу са чланом 12. Одлуке донео је решење о именовању Комисије за доделу средстава.

Комисија је спровела  поступак који је прописан као и додатне провере које су се показале као неопходне да би се објективно проценила потребна средства за реализацију пројеката и да би се финансирао пројекат у целини или његов део који је, у сваком конкретном случају, могуће реализовати.

После разматрања поднетих пријава, односно провере испуњености административних критеријума и вредновања квалитета пројеката у складу са техничким критеријумима објављеним у јавном позиву, Комисија је сачинила ранг-листу и предлаже да се свим подносиоцима који су испунили услове доделе средства у складу са трошковима предвиђеним у пројектима које су поднели и у складу са могућностима њихове реализације.