Решење о образовању жалбене комисије
09/02/2017

Решење о образовању жалбене комисије

На основу члана 173. став 1. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (”Службени гласник РС” број 21/2016), Градско веће, на седници одржаној 03.02. 2017.године, доноси

РЕШЕЊЕ

О ОБРАЗОВАЊУ ЖАЛБЕНЕ КОМИСИЈЕ

I Образује се Жалбена комисија, као колегијални другостепени орган у следећем саставу:

ПРЕДСЕДНИК

1.Божо Вуковић, дипломирани правник

ЧЛАНОВИ

2.Славица Ћирковић, дипломирани економиста

3.Милош Јелисавчић , дипломирани правник

4.Светозар Никитовић, дипломирани правник

5.Драган Стевановић, дипломирани економиста

Председник и чланови Жалбене комисије, именују се на пет година и могу бити поново именовани.

II Жалбена комисија одлучује о жалбама службеника на решења којима се одлучује о њиховим правима и дужностима, као и о жалбама учесника интерног и јавног конкурса.

Жалбена комисија има свој печат и доноси Пословник о раду.

III Административно техничке послове за потребе Жалбене комисије обављаће секретар комисије Слађана Митровић, дипломирани правник, запослена у Градској управи за послове органа града, општу управу и друштвене делатности.

IV Председник и чланови Жалбене комисије имају право на накнаду за рад, која ће бити одређена посебном Одлуком Градског већа.

V Ово решење ступа на снагу даном објављивања у ”Службеном листу града Ужица”

Даном ступања на снагу овог решења, престаје да важи Решење III број 06-79/16 од 26.12.2016.године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
ГРАДСКО ВЕЋЕ
III број 06-79/16
Датум: 03.02. 2017.године
У Ж И Ц Е

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Тихомир Петковић

Пословник о раду жалбене комисије можете преузети ОВДЕ