Решење Градског већа о хватању паса луталица
20/09/2021

Решење Градског већа о хватању паса луталица

ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број:06-67/21-1
Датум:17. 09.  2021.год.

 

На основу члана  80. Статутa града Ужица (Службени лист града Ужица, број 4/19)  и  члана 6.  Уговора о хватању паса луталица II 355-162/21 од 12. јула 2021. године који је закључен  између града Ужица и ЈКП «НАШ ДОМ» ПОЖЕГА, Градско веће града Ужица, на седници одржаној дана  17.9. 2021. године, доноси

     Р Е Ш Е Њ Е

 

  1. Налаже се СЕ ЈКП „БИОКТОШ“  УЖИЦЕ да по пријему обавештења о појави опасних паса,  упути на терен извршиоце који обављају послове „ хватаче паса“, а који су претходно стекли сертификат – потврду о извршеној обуци у ЈКП „НАШ ДОМ“ ПОЖЕГА, који ће ухвататити опасне псe, сместити их у бокс и о свему наведеном обавестити ЈКП „НАШ ДОМ“ ПОЖЕГА.
  2. ЈКП „НАШ ДОМ“ ПОЖЕГА ће спровести даљи третман паса у прихватилиште.
  3. ЈКП „БИОКТОШ“ УЖИЦЕ  ће обезбедити телефонску линију за пријаву случајева угрожавања безбедности грађана од стране опасних паса или на други погодан начин обезбедити  могућност за пријаву.
  4. Грађани ће о наведеном бити обавештени путем сајта и средстава јавног информисања.

ПРЕДСЕДАВАЈУЋА  ГРАДСКОГ ВЕЋА

Градоначелница
др Јелена Раковић Радивојевић