Рани јавни увид поводом израде Просторног плана подручја посебне намене Парка природе „Шарган–Мокра Гора”
14/06/2019

Рани јавни увид поводом израде Просторног плана подручја посебне намене Парка природе „Шарган–Мокра Гора”

            Р Е П У Б Л И К А С Р Б И Ј А
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА , САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
у складу са чланом 45а. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр.72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС,132/14, 145/14,83/18, 31/19 и 37/19- др. закон)

о г л а ш а в а
РАНИ ЈАВНИ УВИД
поводом израде
ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ПАРКА ПРИРОДЕ „ШАРГАН–МОКРА ГОРА”

 

Одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене Парка природе „Шарган–Мокра Гора”, објављена је у „Службеном гласнику РС”, број 13/19.

Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 17. јуна до 1. јула 2019. године на званичним интернет страницама министарства надлежног за послове просторног планирања и јединица локалне самоуправе у обухвату планског документа, односно у зградама скупштине града Ужица и општине Чајетине.

Министарство надлежно за послове просторног планирања, као носилац израде предметног просторног плана организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, очекиваним ефектима планирања и др.

Позивају се органи, организације и јавна предузећа који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката, да дају мишљење у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.

Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије у писаној форми Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре – Сектор за просторно планирање и урбанизам, Немањина 22-26, 11 000 Београд, у току трајања раног јавног увида, закључно са 1. јулом 2019. године. Примедбе и сугестије правних и физичких лица које евидентира носилац израде предметног просторног плана могу утицати на планска решења.

МАТЕРИЈАЛ ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД

Опис

Преузимање

ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ПАРКА ПРИРОДЕ "ШАРГАН - МОКРА ГОРА"
ПРЕГЛЕДНА КАРТА ППППН ПП "ШАРГАН-МОКРА ГОРА"