РАНИ ЈАВНИ УВИД поводом израде ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА УЛИЦУ СТРАХИЊИЋА БАНА У УЖИЦУ
29/05/2020

РАНИ ЈАВНИ УВИД поводом израде ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА УЛИЦУ СТРАХИЊИЋА БАНА У УЖИЦУ

Г Р А Д   У Ж И Ц Е

-Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове-

У складу са чланом 45а.  Закона о планирању и изградњи (”Сл. гласник  РС”, бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 54/2013, 98/2013, 132/2014, 145/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 9/20)

оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД

 

поводом израде

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  ЗА УЛИЦУ СТРАХИЊИЋА БАНА У УЖИЦУ

 

Скупштина града Ужица донела је 27.12.2017. године Одлуку о изради Плана детаљне регулације за улицу Страхињића Бана у Ужицу („Сл. лист града Ужица“, број 46/17).

Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 29.маја 2020.године до  12. јуна 2020. године у холу  Скупштине града Ужица – ходник  лево од главног улаза,  ул. Димитрија Туцовића бр. 52 у Ужицу.У току трајања раног јавног увида материјал за рани јавни увид биће изложен и на званичној интернет страници града Ужица.

Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица, као носилац израде Плана детаљне детаљне регулације за  улицу Страхињића Бана у Ужицу, организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, очекиваним ефектима планирања и др.

Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије у писаној форми, Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица, ул. Димитрија Туцовић бр.52, Ужице, у току трајања јавног увида, закључно са 12.06.2020. године.

 

Материјал за јавни увид

Опис

Преузимање

Текстуални део ПДР Улица Страхињића Бана, Ужице
Текстуални део плана
Радни тим
Катастарско топографски план са границама обухвата плана
Графички део плана
Извод из ПГР-а
Графички део плана
Постојећа намена површина
Графички део плана
Планирана намена површина и саобраћај
Графички део плана