РАНИ ЈАВНИ УВИД поводом израде ПДР-a стамбено туристичког комплекса Калуђерске Баре-југ, КО Кремна у Ужицу
27/08/2021

РАНИ ЈАВНИ УВИД поводом израде ПДР-a стамбено туристичког комплекса Калуђерске Баре-југ, КО Кремна у Ужицу

Г Р А Д   У Ж И Ц Е

-Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове-

У складу са чланом 45а.  Закона о планирању и изградњи (”Сл. гласник  РС”, бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 54/2013, 98/2013, 132/2014, 145/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 , 9/20 и  52/21)

оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД

 

поводом израде

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СТАМБЕНО ТУРИСТИЧКОГ КОМПЛЕКСА КАЛУЂЕРСКЕ БАРЕ-ЈУГ КО КРЕМНА У УЖИЦУ

 

Скупштина града Ужица донела је 12.08.2021. године Одлуку о приступањању изради Плана детаљне регулације „Стамбено-туристичког комплекса Калуђерске Баре-југ“, Кремна, Град Ужице („Сл. лист града Ужица“, број 37/21).

Рани јавни увид, у трајању од петнаест дана, одржаће се од 27.августа 2021.године до  10. септембра 2021. године у холу  Скупштине града Ужица – ходник  лево од главног улаза,  ул. Димитрија Туцовића бр. 52 у Ужицу.У току трајања раног јавног увида материјал за рани јавни увид биће изложен и на званичној интернет страници града Ужица (www.uzice.rs).

Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица, као носилац израде Плана детаљне регулације „Стамбено-туристичког комплекса Калуђерске Баре-југ“, Кремна, Град Ужице, организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, очекиваним ефектима планирања и др. Наручилац израде Плана је “HOME VISION”доо Бајина Башта, ул. Хајдук Вељкова бр.16.

Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије у писаној форми, Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица, ул. Димитрија Туцовић бр.52, Ужице, у току трајања јавног увида, закључно са 10.09.2021. године.

 

Материјал за рани јавни увид

Опис

Преузимање

Текстуални део
Извод из плана
Графички прилог бр.1
Планирана намена површина
Графички прилог бр.2