Просторни план подручја посебне намене Парка природе "Шарган-Мокра Гора"
14/03/2022

Просторни план подручја посебне намене Парка природе “Шарган-Мокра Гора”

Просторни план подручја посебне намене Парка природе “Шарган – Мокра Гора” (у даљем тексту: Просторни план), урађен је на основу Одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене Парка природе “Шарган – Мокра Гора”, „Службени гласник РС”, број 13/19 (у даљем тексту: Одлука) и Одлуке о изради Стратешке  процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене Парка природе “Шарган – Мокра Гора” на животну средину, “Службени гласник РС”, брoj 10/19.

Подручје Просторног плана укупне површине 202,82 km2, обухвата делове територија града Ужица и општине Чајетина, и то:

  • на територији града Ужица, целу катастарску општину Кремна (117,34 km2, т.ј. 57,8% Просторног плана) и део катастарске општине Мокра Гора (83,92 km2, т.ј. 41,4% Просторног плана);
  • на територији општине Чајетина, део катастарске општине Семегњево (1,56 km2, т.ј. 8% Просторног плана).

Опис

Преузимање

Просторни план подручја посебне намене Парка природе "Шарган-Мокра Гора"
Текстуални део
Графички прилог
Графички прилог
Графички прилог
Графички прилог