ПРОСТОРНИ ПЛАН ГРАДА УЖИЦА
26/11/2019

ПРОСТОРНИ ПЛАН ГРАДА УЖИЦА

Просторним планом Града Ужица се утврђују стратегије политика, мера, правила, просторне организације, коришћења и заштите и уређења територије Града Ужица и услови за изградњу, усмеравање, унапређивање и заштиту простора. У ужем смислу предмет плана су урбана и рурална насеља са припадајућим просторима, објектима, супраструктуром, инфраструктуром и специфичним развојним, социоекономским процесима.

Подручје Просторног плана обухвата целу територију Града Ужица, у површини од 666,7 километара квадратних.

 

Текстуални и графички део плана

Опис

Преузимање

Просторни план Града Ужице
Текстуални део плана
План намене простора
Графички део плана
План мреже насеља, функција, јавних служби и саобраћајна инфраструктура
Графички део плана
Енергетска, водопривредна и телекомуникациона инфраструктура
Графички део плана
Заштита животне средине, природних и културних добара и туризам
Графички део плана
Карта спровођења
Графички део плана