Пријем захтева за издавање дозволе за складиштење и механички третман неопасног отпада
31/08/2017

Пријем захтева за издавање дозволе за складиштење и механички третман неопасног отпада

Република Србија
ГРАД УЖИЦЕ
Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове
Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој –
VI број 504-1/17 од 31.08.2017.године
У ж и ц е

 Обавештење о подношењу Захтева за издавање дозволе за складиштење и механички третман неопасног отпада на трансфер станици предузећа ПД «КРИПТОН-МДС», д.о.о. Севојно, која се налази на кат. парцели бр. 4182/1 КО Севојно, у оквиру предузећа „ИНОС – СИНМА“ АД Севојно, у ул. Драгачевска бб, Град Ужице.

 Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове Града Ужица, на основу члана 63. став 2. и 3. и члана 69. Закона o управљању отпадом (“Сл. гласник РС” бр.  36/09 и 88/10 и 14/16), објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за издавање дозволе за складиштење и механички третман неопасног отпада на трансфер станици предузећа ПД «КРИПТОН-МДС», д.о.о. Севојно, у ул. Драгачевска бб, Град Ужице.

Надлежни орган обавештава јавност да је 24.08.2017. године предузеће “ ПД «КРИПТОН-МДС», д.о.о. Севојно, у ул. Драгачевска бб, Град Ужице. мат. број 21258148, ПИБ 109871239,  поднео Захтева за издавање дозволе за складиштење и механички третман неопасног отпада на трансфер станици предузећа ПД «КРИПТОН-МДС», д.о.о. Севојно у Севојну. Активности које горе поменути оператер предузима су сакупљање, транспорт, складиштење, искоришћење и третман неопасног отпада, односно процес његовог сакупљања и разврставања, смештаја, искоришћења, третмана и чувања, као и припрема за предају или отпремање, односно транспорт у постројења за поновну употребу, рециклажу, поновно искоришћење или одлагање, укључујући центре за сакупљање отпада. Наведенеа делатност је планирана на локацији у Севојну, на кат. парцели бр. 4182/1 КО Севојно у ул. Драгачевска бб, у Ужицу.

Заинтересовани представници јавности могу доставити своја мишљења и предлоге у року од десет дана од дана објављивања обавештења.

Увид у садржину захтева и поднету документацију можете извршити сваког радног дана од 09,00 до 15,00 часова, у канцеларији Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на 2 другом спрату – зграде Градског развојног центра, у улици Петра Ћеловића бб.

Обавештење објављено на сајту Града Ужица  дана 31.08.2017.године.