Позив за подношење понуда - Услуге одржавања возила градских управа
25/05/2017

Позив за подношење понуда – Услуге одржавања возила градских управа

ГРАД УЖИЦЕ
Градска управа за послове органа града,
општу управу и друштвене делатности
Комисија за јавну набавку
IV број 404-201/17
25.05.2017. године
У ж и ц е

На основу члана 55. став 1. тачка 2, члана 60. став 1. тачка 2. и члана 39. став 5. Закона о јавним набавкама  (,,Сл.гласник РС“ 124/12, 14/15 и 68/15), и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности ИВ број 404-201/17 од 25.05.2017. године

ГРАД УЖИЦЕ – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА, ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Ужице, Димитрија Туцовића бр. 52

Упућује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

1. Подаци о наручиоцу:

Град Ужице- Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности, ул. Димитрија Туцовића бр. 52, Ужице, позива понуђаче да поднесу писане понуде у складу са условима утврђеним овим позивом и конкурсном документацијом.

Интернет адреса наручиоца: www.uzice.rs

Врста наручиоца: орган Државне управе.

2. Врста поступка јавне набавке: ЈН мале вредности услуга-по партијама и то:

Партија 1. Одржавање возила из програма « Застава « и « Хсундаи и 20 « бензин

Партија 2. Одржавање возила Пугеот 407 2.0 Е, Даеwоо-Леганза 2.0 Бензин, Форд Галаxс 2.0 дизел, Ренаулт Лагуна III Еxпрес 2.0 бензин, 16В, Дациа Сандеро бензин, Дациа Сандеро Степwас 1.6 МПИ 1.6 бензин и Дациа Нови Сандеро Амбианце 1.2 16В бензин.

3. Врста предмета набавке: услуга.

4. Предмет јавне набавке: Услуге одржавања возила градских управа.

Назив и ознака из општег речника набавке:

– 50112000 – Услуге поправке и одржавања аутомобила

5. Критеријум за доделу уговора је :  Најнижа понуђена цена

6. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна:

Конкурсна документација може се преузети на Порталу управе за јавне набавке – www.портал.ујн.гов.рс или са сајта наручиоца – www.uzice.rs

7. Право учешћа у поступку јавне набавке има понуђач која испуњава обавезне  услове за учешће у поступку јавне набавке, у складу са чланом 75.   Закона о јавним набавкама и конкурсном документацијом, а испуњеност услова за учешће у поступку, понуђач доказује у складу са чланом  77. Закона о јавним набавкама дефинисаним конкурсном документацијом.

8. Начин подношења понуда и рок: Понуде се припремају и подносе у складу са позивом и конкурсном документацијом наручиоца.

Понуде се достављају непосредно или путем поште у затвореној коверти  на адресу: Градска управа града Ужица, Димитрија Туцовића бр. 52, 31000 Ужице уз напомену «Понуда за јавну набавку мале вредности услуга: одржавање возила градских Управа, ЈН IV број 404-201/17- НЕ ОТВАРАТИ

На полеђини коверте навести назив, седиште, телефон и име особе за контакт.

Понуђач може поднети само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити може да учествује у више заједничких понуда.

Рок за достављање понуда: 6.06.2017. године до 11,00 часова, без обзира на начин достављања.

Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

9. Понуда са варијантама није дозвољена.

10.  Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда спровешће се последњег дана рока за подношење понуда, тј. 6.06.2016. године у 12,00 часова од стране Комисије за јавну набавку, у просторијама Градске управе града Ужица у Малој сали.

11. Услови за учествовање представника понуђача у поступку отварања понуда: Представници понуђача  су дужни  да  пре почетка јавног отварања понуда предају Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног  лица понуђача.

12. Понуда мора имати рок важења минимум 60 дана од дана јавног отварања понуда.

13.  Рок за доношење одлуке о додели уговора је 8 дана од дана јавног отварања понуда и биће објављен на порталу Управе за јавне набавке и сајту града у року од 3 дана од дана доношења.

14. Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дан пре истека рока за подношење  понуде.

15. Лица за контакт су: Никола Ракичевић, nikola.rakicevic@uzice.rs , 031/ 590-177

Вера Вукосављевић, дипл. правник вера.вукосављевиц@узице.рс  и Славиша Пројевић, дип. економиста slavisa.projevic@uzice.rs ; телефон 031/590-138

Конкурсну документацију можете преузети ОВДЕ