Позив за подношење понуда - радови на изградњи трим стазе у Великом парку
08/06/2017

Позив за подношење понуда – радови на изградњи трим стазе у Великом парку

ГРАД  УЖИЦЕ
Градоначелник
Комисија за јавну набавку
II број 404-216/17
08.06.2017. године

На основу члана 55. став 1. тачка 2, члана 60. став 1. тачка 2. и члана 39. став 5. Закона о јавним набавкама  (,,Сл.гласник РС“ 124/12), и Одлуке Градоначелника града Ужица о покретању поступка јавне набавке мале вредности радова II број 404-216/17, од  08.06.2017. године

 

ГРАД  УЖИЦЕ

Градоначелник

ул. Димитрија Туцовића бр. 52

Упућује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

1. Подаци о наручиоцу:

Град Ужице, Градоначелник, ул. Димитрија Туцовића бр. 52, Ужице, позива понуђаче да поднесу писане понуде у складу са условима утврђеним овим позивом и конкурсном документацијом.

Интернет адреса наручиоца: www.uzice.rs

Врста наручиоца: орган Државне управе.

2. Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности.

3. Врста предмета: радови.

4. Предмет јавне набавке: радови на изградњи трим стазе у Великом парку. Назив и ознака из општег речника набавки 45000000 – грађевински радови. Јавна набавка предвиђена другом изменом и допуном Плана ЈН за 2017.годину под редним бројем 1.3.135-Трим стаза Велики парк.

5. Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.

6. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна

Конкурсна документација може се преузети лично у просторијама наручиоца Град Ужице Димитрија Туцовића 52, Ужице, канцеларија 47, уз оверено и потписано пуномоћје , сваког радног дана од 8 до 15 часова, до истека рока за подношење понуда, или се може преузети на Порталу управе за јавне набавке – www.portal.ujn.gov.rs или са сајта наручиоца – www.uzice.rs

7. Право учешћа у поступку јавне набавке имају сва заинтересована лица која испуњавају обавезне и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, у складу са чланом 75. и 76.  Закона о јавним набавкама и конкурсном документацијом. Испуњеност услова за учешће у поступку, понуђач доказује на начин предвиђен  чланом  77. став 4. Закона о јавним набавкама, односно изјавом датом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу која је саставни део конкурсне документације.

8. Начин подношења понуда и рок: Понуде се припремају и подносе у складу са позивом и конкурсном документацијом наручиоца.

Понуде се достављају непосредно или путем поште у затвореној коверти  на адресу: Градска управа града Ужица, Димитрија Туцовића бр. 52, 31000 Ужице уз напомену «Понуда за јавну набавку мале вредности: Радови на изградњи трим стазе у Велико парку, ЈН II број 404-216/17 – НЕ ОТВАРАТИ

На полеђини коверте навести назив, седиште, телефон и име особе за контакт.

Понуђач може поднети само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити може да учествује у више заједничких понуда.

Рок за достављање понуда: 20.06.2017. године до 11,00 часова, без обзира на начин достављања.

Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

9. Понуда са варијантама није дозвољена.

10.  Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда спровешће се последњег дана рока за подношење понуда, тј. 20.06.2017. године у 12,00 часова од стране Комисије за јавну набавку, у просторијама Градске управе града Ужица у Малој сали.

11. Услови за учествовање представика понуђача у поступку отварања понуда: Представници понуђача  дужни су да  пре почетка јавног отварања понуда предају Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног  лица понуђача.

12. Понуда мора имати рок важења минимум 60 дана од дана јавног отварања понуда.

13.  Рок за доношење одлуке о додели уговора је 7 дана од дана јавног отварања понуда. Одлука о додели Уговора биће објављена у року од 3 дана од дана доношења на Порталу Управе за јавне набавке www.portal.ujn.gov.rs и на сајту наручиоца www.uzice.rs

14. Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дан пре истека рока за подношење  понуде.

15. Лице за контакт је Вера Вукосављевић, дипл. правник vera.vukosavljevic@uzice.rs и Славиша Пројевић, дил. економиста slavisa.projevic@uzice.rs телефон 031/590-138

Председник Комисије

Конкурсну докиментацију можете преузети  ОВДЕ.