Позив за достављање пријава за субвенционисану набавку нових и половних трактора
02/10/2017

Позив за достављање пријава за субвенционисану набавку нових и половних трактора

Град Ужице у сарадњи са Регионалном развојном агенцијом „Златибор“ д.о.о. објављује,

 
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА

ЗА НАБАВКУ НОВИХ И ПОЛОВНИХ ТРАКТОРА ИЗ УВОЗА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА УЖИЦА

 ЗА 2017. ГОДИНИ

 

Позивају се пољопривредни произвођачи са територије града Ужица који планирају набавку нових и половних трактора из увоза у току 2017. године, да своје пријаве доставе Градској управи Града Ужица.

ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА

Jавним позивом уређују се услови, начин и критеријуми доделе подстицајних средстава за набавку нових и половних трактора из увоза на територији града Ужица за 2017. годину.

Предмет подстицаја представљају нови и половни трактори намењени извођењу пољопривредних радова са саставним стандардним деловима, уређајима и опремом који су урачунати у цену трактора, укључујући припадајућу тракторску кабину.

ПОДНОСИОЦИ ПРИЈАВА

Право на доделу подстицајних средстава може остварити физичко лице које је носилац регистрованог породичног пољопривредног газдинства, са активним статусом у 2017. години.

 ОПШТИ УСЛОВИ

Подносилац пријаве има право на подстицајна средства ако испуњава следеће услове:

 

 1. Да има пребивалиште на територији града Ужица,
 2. Да регистровано породично пољопривредно газдинство има активан статус и да се налази на територији града Ужица,
 3. Да је измирио све пореске обавезе према Граду Ужицу,
 4. Да је купио и преузео нови трактор у текућој години,
 5. Да се катастарска парцела  на којoj се обавља пољопривредна производња налази на територији града Ужица и да је:
 • у власништву подносиоца пријаве или
 • у закупу од стране подносиоца пријаве за период од најмање 5 година

 ПРЕДМЕТ МЕРА ПОДРШКЕ

Предмет мера подршке и доделе подстицајних средстава представљају нови и половни трактори из увоза.

Субвенционисани износ подстицајних средстава за набавку нових и половних трактора из увоза износи:

 1.  50 % од исказане вредности на фактури када је предмет јавног позива набавка нових трактора, или
 2. 50 % од исказане вредности на царинској декларацији обрачунатој по средњем курсу Народне банке Србије на дан потписивања уговора, када је предмет јавног позива набавка половних трактора из увоза.

Подстицајним средствима се не надокнађују: порези, укључујући и порез на додату вредност, царинске, увозне и остале административне таксе.

Напомена: Пољопривредни произвођачи могу користити више различитих мера подршке развоју пољопривреде на територији града Ужица у 2017. години, с тим да максимални износ подстицајних средстава по кориснику износи 250.000,00 динара, одобрених од стране Града Ужица у текућој години.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Подносилац пријаве доставља следећа документа када је предмет јавног позива набавка нових:

 1. Попуњен образац пријаве за доделу подстицајних средстава за набавку нових и половних трактора из увоза на територији града Ужица за 2017. годину.
 1. Фотокопију личне карте подносиоца пријаве или очитану личну карту уколико се ради о чипованом документу,
 2. Фотокопију картице на којој се јасно виде бројеви банкарског текућег рачуна,
 3. Фотокопију потврде о активном статусу из Регистра пољопривредних газдинстава Управе за трезор, за 2017. годину,
 4. Фотокопију извода биљне структуре Управе за трезор, за 2017. годину,
 5. Уверење о измиреним пореским обавезама – Градска управа Града Ужица, канцеларија бр. 19,
 6. Фотокопију уговора о закупу катастарске парцеле и објекта, закљученог на период од најмање 5 година, уколико пољопривредни пороизвођач није власник парцеле,
 7. Фотокопија отпремнице и рачуна за трактор који је предмет јавног позива, издате на име подносиоца захтева (на отпремници и рачуну морају бити назначени име и презиме подносиоца захтева, број пољопривредног газдинства и број личне карте),
 8. Гарантни лист за за трактор који је предмет јавног позива.

Подносилац пријаве доставља следећа документа када је предмет јавног позива набавка половних трактора из увоза:

 1. Попуњен образац пријаве за доделу подстицајних средстава за набавку нових и половних трактора из увоза на територији града Ужица за 2017. годину,
 2. Фотокопију личне карте подносиоца пријаве или очитану личну карту уколико се ради о чипованом документу ,
 3. Фотокопију картице на којој се јасно виде бројеви банкарског текућег рачуна,
 4. Фотокопију потврде о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава Управе за трезор, за 2017. годину,
 5. Фотокопију извода структуре биљне производње Управе за трезор, за 2017. годину,
 6. Уверење о измиреним пореским обавезама – Градска управа Града Ужица, канцеларија бр. 19, за 2017. годину,
 7. Фотокопију уговора о закупу катастарске парцеле закључен на период од најмање 5 година, уколико пољопривредни произвођач није власник парцеле,
 8. Царинску декларацију за набавку половних трактора из увоза, не старију од годину дана од дана расписивања Јавног позива,
 9. Царински рачун за набавку половних трактора из увоза, не старији од годину дана од дана расписивања Јавног позива, као доказ о вредности трактора који је премет јавног позива
 10. Фотокопију саобраћајне дозволе трактора који је премет јавног позива (саобраћајна дозвола мора гласити на подносиоца захтева).

Напомена: Уколико су пољопривредни произвођачи у току 2017. године за потребе претходних јавних позива достављали документацију под тачкама 4,5 и 6 нису у обавези да исте доставе за потребе овог јавног позива. Kорисник субвенције не може користити субвенцију локалне самоуправе и субвенцију за исто улагање у другим јавним фондовима.

Пријава и приложена документација се не враћају подносиоцу пријаве.

ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА ЈАВНОГ ПОЗИВА

Испуњеност услова за доделу подстицајних средстава утврђује Комисија за утврђивање испуњености услова и доделу подстицајних средстава, а на основу приложене документације.

Подстицајна средства се додељују на основу редоследа поднетих пријава, а до утрошка расположивих средстава.

Комисија утврђује Листу подносилаца пријавa и доноси предлог Одлуке о додели подстицајних средстава, а директор Регионалне развојне агенције „Златибор“ д.о.о. доноси Одлуку о додели подстицајних средстава. Након тога, са корисником подстицајних средстава се закључује уговор којим се регулишу међусобна права и обавезе.

Исплата субвенционисаног износа подстицајних средстава ће бити реализована у законском року од 45 дана од дана потписивања уговора.

У случају да корисник средстава одустане од додељених подстицајних средстава или му је из других разлога онемогућено да их реализује, дужан је да писаним путем обавести Регионалну развојну агенцију „Златибор“ д.о.о. о свом одустајању.

ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА

Корисник подстицајних средстава је дужан да:

 • Трактор који је предмет јавног позива не отуђи у року од 5 година од дана потписивања уговора

 

Напомена: У случају да се корисник подстицајних средстава не придржава са претходно наведеном ставком, дужан је да трактор који је предмет јавног позива врати у новчаној противвредности.

НАЧИН И РОКОВИ ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВА

Попуњен образац пријаве и потребну документацију подносилац пријаве доставља лично на писарницу Градске управе града Ужица, канцеларија бр. 12, на адреси Димитрија Туцовића 52, 31000 Ужице, најкасније до петка 27. октобра 2017. године до 14 часова.

Пријаве је потребно доставити у затвореној коверти, са назнаком: ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА  ЗА НАБАВКУ НОВИХ И ПОЛОВНИХ ТРАКТОРА ИЗ УВОЗА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА УЖИЦА ЗА 2017. ГОДИНУ.

За додатне информације можете се обратити на бројеве телефона 031/590-163 и 031/523-065.

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве послате на други начин (нпр. факсом, поштом или е-mailom) или достављене на друге адресе, могу бити разлог за одбијање.

Обрасци пријаве су доступни  у просторијама Регионалне развојне агенције „Златибор“ д.о.о, на адреси Петра Ћеловића бб, 31000 Ужице, у просторијама Градске управе Града Ужица, Одсек за пољопривреду, канцеларија бр. 28, на адреси Димитрија Туцовића 52, 31000 Ужице, сваког радног дана од 10 до 14 часова, или на сајту Града Ужица.

Конкурсну документацију можете преузети ОВДЕ