Поновљени јавни позив за доделу помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица на територији града Ужица
30/03/2021

Поновљени јавни позив за доделу помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица на територији града Ужица

На основу члана 12. Правилника о раду Комисије II Бр.88-7/2020-02 од 30.јуна 2020.године, Комисија за избор корисника за доделу помоћи намењене побољшању услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву, за набавку грађевинског материјала за завршетак или адаптацију стамбеног објекта, на територији града Ужица (у даљем тексту: Комисија), објављује:

Поновљени Јавни позив

за доделу помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву доделом помоћи намењене за набавку грађевинског материјала за завршетак или адаптацију стамбеног објекта, на територији града Ужица

 

I Опште одредбе

Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије и град Ужице, обезбедили су средства за једнократне, неповратне помоћи у грађевинском материјалу, намењена побољшању услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву, за набавку грађевинског материјала за завршетак или адаптацију стамбеног објекта.

Укупан износ средстава која су обезбеђена за ову намену је 1.100.000,00 динара, од чега град учествује са 110.000,00 динара, а Комесаријат са 990.000,00 динара.

Помоћ се одобрава у максималном износу до 550.000,00 РСД по породичном домаћинству Корисника, а минимална вредност једног пакета грађевинског материјала износи РСД 184.000,00 по породичном домаћинству Корисника, за завршетак започете градње или адаптацију непокретности којом би се иста довела у стање у којем обезбеђује основне животне услове за употребу и становање.

II Услови за избор корисника

Заинтресована лица могу поднети пријаву на поновљени Јавни позив за доделу Помоћи  уколико  испуњавају следеће услове:

 1. да је Подносилац пријаве евидентиран као интерно расељено лице или поседује легитимацију интерно расељеног лица;
 2. да Подносилац пријаве и чланови породичног домаћинства наведени у пријави имају боравиште/пребивалиште на територији Града, у моменту објављивања Јавног позива;
 3. да је непокретност са којом Подносилац пријаве конкурише за доделу Помоћи у својини Подносиоца пријаве 1/1 или у сусвојини/заједничкој својини Подносиоца пријаве и неког од чланова породичног домаћинства који је наведен у пријави;
 4. да је непокретност из става 1. тачке 3. овог члана уписана у катастру непокретности и то као:
  • непокретност која је преузета из земљишних књига или
  • непокретност изграђена пре доношења прописа о изградњи или
  • непокретност изграђена на основу грађевинске дозволе, односно одобрења за градњу за коју је издата употребна дозвола или
  • непокретност уписана по Закону о озакоњењу објеката;
 1. да је непокретност из става 1. тачке 3. овог члана уписана у катастру непокретности без терета, не рачунајући при том:
 • забележбу обавезе плаћања накнаде за пренамену замљишта,
 • забележбу оптерећења непокретности заложним правом на основу уговора о кредиту у вези са предметном непокретношћу,
 • друге забележбе личних стања имаоца и правних чињеница које за исход немају престанак или пренос стварних права на предметној непокретности, као и
 • забележбу да је непокретност изграђена без одобрења за градњу, односно као непокретност изграђена са одобрењем за градњу за коју није издата употребна дозвола, под условом да се иста налази у поступку легализације, односно озакоњења који још није завршен, а на земљишту на коме се налази предметна непокретност је дозвољена индивидуална стамбена градња;
 1. да непокретност из става 1. тачке 3. овог члана не испуњава основне услове за становање и да ће се уградњом додељеног грађевинског материјала непокретност оспособити за употребу и становање;
 2. да Подносилац пријаве и чланови породичног домаћинства нису заменили, обновили или отуђили непокретност на Косову и Метохији, а којом би могли безбедно да реше своје стамбене потребе;
 3. да Подносилац пријаве и чланови породичног домаћинства не поседују непокретност у Републици Србији ван Косова и Метохије или у другој држави, а којом могу да реше своје стамбене потребе, осим непокретности из става 1. тачке 3. овог члана;
 4. да Подносилац пријаве и чланови породичног домаћинства немају приходе којима би могли да реше своје стамбене потребе;
 5. да Подносилац пријаве и чланови породичног домаћинства нису корисници другог програма за побољшање услова становања или повратка, којим би могли да реше или су решили своје стамбене потребе што се процењује у складу са чланом 2. став 3. осим уколико су били корисници помоћи за куповину грађевинског материјала у висини до 184.000,00 РСД;
 6. да су Подносилац пријаве и чланови породичног домаћинства смештени у колективном центру/неадекватном приватном смештају;
 7. да Подносилац пријаве и чланови породичног домаћинства не могу да користе непокретност коју поседују на Косову и Метохији;
 8. да се непокретност из става 1. тачке 3. овог члана налази на територији Града.

III Потребна документација

Уз пријаву на поновљени Јавни позив, која се подноси граду Ужицу, Подносилац пријаве доставља следеће доказе:

 1. Уредно попуњен и потписан образац пријаве;
 • Фотокопију легитимације интерно расељеног лица (Напомена: обавезно за Подносиоца пријаве, а за остале чланове породичног домаћинства уколико су евидентирани као интерно расељено лице);
 1. Фотокопију личне карте (обе стране), односно очитану личну карту ако је у питању биометријска лична карта са чипом, за све чланове породичног домаћинства са 16 и више година;
 2. Изјаву оверену код надлежног органа да Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства не поседују непокретност у Републици Србији ван Косова и Метохије или у другој држави, а којом могу да реше своје стамбене потребе, осим предметне непокретности; да не могу да користе непокретност коју поседују на Косову и Метохији; да нису заменили, обновили или отуђили непокретност на територији Косова и Метохије, а којом су могли да реше своје стамбене потребе; да нису корисници другог програма за побољшање услова становања или повратка којим би могли или су решили своје стамбене потребе;
 3. Доказ о стамбеној ситуацији Подносиоца пријаве и чланова његовог породичног домаћинства:

– за домаћинство које станује у изнајмљеном простору без основних хигијенско- санитарних услова – изјава оверена код  надлежног органа ;

–    за домаћинство смештено у колективном центру – потврда повереника;

 1. Доказ о приходима:
  • Потврда о незапослености из Националне службе за запошљавање за незапослене чланове породичног домаћинства регистроване у Националној служби за запошљавање, и то у месецу који претходи месецу подношења пријаве на Јавни позив; у случају да се ради о незапосленом члану породичног домаћинства који није регистрован код Националне службе за запошљавање, потребно је доставити изјаву оверену код надлежног органа да је незапослен и да нема примања;
  • Потврда послодавца о висини примања у месецу који претходи месецу подношења пријаве на Јавни позив – за запослене чланове породичног домаћинства;
  • Чек од пензије за месец који претходи месецу подношења пријаве на јавни позив; у случају да Подносилац пријаве или члан његовог породичног домаћинства не остварује приходе по основу пензије, потребно је доставити изјаву оверену код надлежног органа да лице не остварује приходе на име пензије у Републици Србији и/или другој држави;
 2. За чланове породичног домаћинства узраста 15 до 26 година – доказ о школовању, а уколико ови чланови породичног домаћинства нису на школовању – доказе наведене у тачки 6) овог става (докази о приходима);
 3. Доказ за породично домаћинство са дететом са инвалидитетом или сметњама у развоју – решење Комисије за категоризацију деце или мишљење интер-ресорне комисије за децу са телесним инвалидитетом или сметњама у развоју;
 4. Доказ о смањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу – решење надлежне комисије о смањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу за члана породице са инвалидитетом;
 5. Доказ о постојању болести од већег социо-медицинског значаја, не старији од годину дана (малигна обољења, бронхијална и срчана астма, тешка опструктивна обољења плућа, активна туберкулоза, инфаркт срца, декомпензована срчана обољења, трансплантација срца, цереброваскуларни инсулт, епилепсија, теже душевне болести, прогресивне нервномишићне болести, парезе и парализе, хемофилија, инсулин зависни дијабетес, хроничне бубрежне инсуфицијенције на дијализама, системске аутоимуне болести, остеомијелитиси, ХИВ инфекције и сл.);
 6. За једнородитељску породицу прилаже се:
  • потврда о смрти брачног друга;
  • решење надлежног суда о проглашењу несталог лица за умрло;
  • извод из матичне књиге рођених за децу без утврђеног очинства;
  • пресуда о разводу брака или доказ о поверавању малолетног детета или деце (уколико у пресуди о разводу брака није одлучено о поверавању детета, или уколико се ради о ванбрачним партнерима чија је заједница престала да траје), а уз оба доказа потребно је приложити изјаву Подносиоца пријаве оверену код надлежног органа да се Подносилац пријаве непосредно брине о детету и да самостално обезбеђује средства за издржавање, да други родитељ не учествује или недовољно учествује у тим трошковима, а да, у међувремену, Подносилац пријаве није засновао брачну или ванбрачну заједницу;
 7. Потврду надлежног органа/организације за члана породичног домаћинства који је настрадао или нестао у сукобима на просторима бивше Социјалистичке Федеративне Републике Југославије;
 8. Лист непокретности не старији од месец дана за предметну непокретност;
 9. Дозволу за градњу или уколико је непокретност уписана као непокретност изграђена без одобрења за градњу, односно као непокретност за коју није издата употребна дозвола потребно је доставити потврду надлежног органа о поднетом захтеву за легализацију, односно за озакоњење и уверење надлежног органа да се земљиште на коме је изграђен објекат налази у подручју предвиђеном за индивидуалну стамбену градњу (важећа информација о локацији);
 10. Доказ о легализацији, односно озакоњењу непокретности из члана 3. става 2. овог правилника, најкасније до доношења Одлуке, а по позиву Комисије за доставу наведеног доказа.

Докази из става 1. овог члана подносе се у фотокопији, с тим да Комисија може од Подносиоца пријаве тражити оригинална документа на увид, као и друге  доказе потребне за доношење правилне и законите одлуке.

IV Мерила за избор корисника

Комисија ће у року од 15 дана од истека рока за пријаву размотрити поднете пријаве, извршити потребне провере, по потреби затражити додатну документацију и извршити бодовање.

За пријаве које испуњавају услове врши се провера у евиденцији трајних решења (БТР) Комесаријата за избеглице и миграције.

Ред првенства за доделу Помоћи утврђује се на основу броја бодова које Подносилац пријаве на Јавни позив за доделу помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву доделом грађевинског материјала за завршетак или адаптацију стамбеног објекта (у даљем тексту: Јавни позив) оствари, а према следећим мерилима:

 • Број чланова породичног домаћинства: по члану породичног домаћинства – 10 бодова.

Максималан број бодова који се може добити на основу овог мерила износи – 50 бодова.

 • Број малолетне деце у породичном домаћинству:

2.1) породично домаћинство до двоје малолетне деце – 10 бодова;

2.2) породично домаћинство са троје или више малолетне деце – 20 бодова;

 • Број малолетне деце или деце на редовном школовању у једнородитељском породичном домаћинству:

3.1) домаћинство са једним дететом – 10 бодова;

3.2) домаћинство са двоје деце – 20 бодова;

3.3) домаћинство са троје или више деце – 30 бодова.

 • Породично домаћинство са  дететом  са инвалидитетом  или  сметњама у  развоју:  по породичном домаћинству – 20 бодова.
 • Стамбена ситуација Подносиоца пријаве и чланова његовог породичног домаћинства:

5.1) породично домаћинство смештено у колективном центру – 10 бодова;

5.2) породично  домаћинство  које  станује  у  изнајмљеном  простору  без  основних хигијенско-санитарних услова – 20 бодова;

 • Материјални положај породичног домаћинства:

6.1) породично домаћинство са приходима већим или у висини од 50% последње просечне месечне зараде без пореза и доприноса у привреди Републике Србије по члану – 10 бодова;

6.2) породично домаћинство са приходима испод 50% просечне месечне зараде без пореза и доприноса у привреди Републике Србије по члану – 20 бодова.

Приликом бодовања пријава по тачки 6) овог члана приходи се обрачунавају по члану породичног домаћинства, а бодови додељују породичном домаћинству. Максимални број бодова који може бити додељен породичном домаћинству по овом основу је 20.

7) Смањење или губитак радне способности или телесно оштећење:

7.1) по основу смањења или губитка радне способности Подносиоца пријаве или чланова његовог породичног домаћинства:

 • ако постоји делимична радна способност – 10 бодова;
 • ако постоји потпуни губитак радне способности – 20 бодова.

7.2) по основу телесног оштећења Подносиоца пријаве или чланова његовог породичног домаћинства:

 • за телесно оштећење 100% – 20 бодова;
 • за телесно оштећење 90% – 15 бодова;
 • за телесно оштећење 80% – 10 бодова.

Ако код истог лица постоји смањење или губитак радне способности и телесно оштећење, Комисија приликом бодовања узима у обзир оно мерило на основу кога то лице добија више бодова и бодује се по члану домаћинства.

8) Болести од већег социјално–медицинског значаја (малигна обољења, бронхијална и срчана астма, тешка опструктивна обољења плућа, активна туберкулоза, инфаркт срца, декомпензована срчана обољења, трансплантација срца, цереброваскуларни инсулт, епилепсија, теже душевне болести, прогресивне нервномишићне болести, парезе и парализе, хемофилија, инсулин зависни дијабетес, хроничне бубрежне инсуфицијенције на дијализама, системске аутоимуне болести, остеомијелитиси, ХИВ инфекције и сл.), у складу са прописима о здравственој заштити: Подносилац пријаве или чланови његовог породичног домаћинства – 20 бодова (по члану породичног домаћинства).

Ово мерило се примењује ако Подносилац пријаве или чланови породичног домаћинства наведени у пријави нису бодовани по основу тачке 7) подтач. 1) и 2) овог члана.

Уколико се Подносилац пријаве и чланови породичног домаћинства наведени у пријави бодују по основу болести, бодови се додељују за Подносиоца пријаве и сваког члана породичног домаћинства који има болести од већег социо-медицинског значаја.

9) Бруто  површина  непокретности  чија  је  изградња,  односно адаптација започета,  по  члану породичног домаћинства:

9.1) до 15 м2 – 50 бодова

9.2) до 24 м2– 30 бодова.

Приликом примене овог мерила, Комисија податке о бруто површини непокретности узима из извештаја о техничкој процени објеката из дела у коме је наведена површина условна за становање, који Комисији доставља стручна служба Града.

 • Породично домаћинтсво чији је члан настрадао или нестао у сукобима на просторима бивше Социјалистичке Федеративне Републике Југославије: по настрадалом/несталом члану – 20 бодова.

Уколико два или више подносилаца пријаве на јавни позив имају исти број бодова, предност има Подносилац пријаве на јавни позив који:

1)   има већи број малолетне деце;

2)   већи број чланова породичног домаћинства;

3)   има трудну жену у породичном домаћинству;

4)   дуже борави на подручју Града;

5)   има мање приходе по члану породичног домаћинства.

Предлог листе Комисија објављује на званичном сајту града Ужица и огласним таблама града Ужица и МЗ ”Липа”.

VI Рок за подношење пријава

Рок за подношење пријава траје од 30. март 2021. године до 30. април 2021. године.

Пријава се подноси на шалтеру писарнице града Ужица, приземље зграде.

Приложена документа се подносе у фотокопији.

Уколико Комисија то затражи оригинал документа се доставља на увид.

II Број 88 – 7 / 20 –12

У Ужицу, 30.март 2021.године

 

                                                                                                                                             ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ

                                                                                                                                                          Слободан Грбић

Конкурсну документацију можете преузети ОВДЕ

Опис

Преузимање

Пријава на конкурс
Лична изјава кандидата за имовину