ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ„УЖИЦЕ- ЦЕНТРАЛНИ ДЕО“  III  ФАЗА,  ГРАД  УЖИЦЕ
24/06/2022

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ„УЖИЦЕ- ЦЕНТРАЛНИ ДЕО“  III  ФАЗА,  ГРАД  УЖИЦЕ

Скупштина града Ужица, на седници одржаној дана 28.12. 2021.године, донела  је  ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ„УЖИЦЕ- ЦЕНТРАЛНИ ДЕО“  III  ФАЗА,  ГРАД  УЖИЦЕ. Површина плана је 451 81 33m². Границом су обухваћене: насељена падина Старог града и део Градске плаже и северни део просторне целине Ужице, падине Буара, Теразија и Поре. У граници Плана се налазе  делови катастарских општина Ужице и Буар.

Основни циљ израде и доношења Плана је успостављање регулације јавних површина, утврђивање  намена земљишта, правила уређења и грађења и начин реализације планираних садржаја, а у складу са планском документацијом (Генерални урбанистички план града Ужица до 2020.године),  која представља основ за израду.

Циљеви уређења и изградње у обухвату Плана, коме је у оваквим условима планирања основни задатак да оствари оптимални однос јавних и осталих интереса, су:

  • стварање планских услова за реализацију планског решења и утврђивање  урбанистичко-планских услова за заштиту и уређење планског подручја;
  • дефинисање намене и урбанистичких параметара за изградњу објеката;
  • подизање нивоа комуналне опремљености простора;
  • заштита животне средине.

 

Опис

Преузимање

Графички прилог број 1.
Приказ ширег подручја
Графички прилог бр.2
Извод из ГУП-а
Графички прилог бр.3
Постојећа намена
Графички прилог бр.4.
Коришћење земљишта
Графички прилог бр. 5.
Планирана намена
Графички прилог бр.6.1
Парцелација
Графички прилог бр.6.2.
Парцелација
Графички прилог бр.7.1.
Блокови
Графички прилог бр.7.2.
Блокови
Графички прилог бр.8.
Саобраћај
Графићки прилог бр.8.
Саобраћај
Графички прилог бр.9.
Инфраструктура
Текстуални део плана