План генералне регулације "Ужице-централни део"- I фаза
27/11/2019

План генералне регулације “Ужице-централни део”- I фаза

Планом генералне регулације “Ужице-централни део”- I фаза разрађује се део територије Града Ужица у површини од око 732 ха.
Обухват Плана је централни део подручја града Ужица и чине га котлина Ужице са падинама Вујића брда, Доварја, Забучја,
Старог Града, Теразија, Поре, дела Буара, затим, Пашиновац, долина Уремовачког и Коштичког потока, Цековина и Бабњевац.
Циљ израде Плана је формирање планског основа за рационално уређивање и коришћење простора у обухвату Плана.

Текстуални и графички део плана

Опис

Преузимање

План генералне регулације "Ужице-централни део"- I фаза
Текстуални део плана
Катастарска подлога са ортофото снимком и катастром подземних инсталација
Графички део плана
Извод из Генералног урбанистичког плана Града Ужица до 2020. године
Графички део плана
Постојећа намена површина
Графички део плана
Планирана намена и заштита површина
Графички део плана
Урбанистичка парцелација површина јавне намене
Графички део плана
Урбанистичка парцелација површина јавне намене
Графички део плана
Урбанистичка парцелација површина јавне намене
Графички део плана
Урбанистичка парцелација површина јавне намене
Графички део плана
Урбанистичка регулација
Графички део плана
Урбанистичка регулација
Графички део плана
Урбанистичка регулација
Графички део плана
Урбанистичка регулација
Графички део плана
Подела простора на блокове, капацитети и спровођење
Графички део плана
Аналитичко-геодетски елементи са попречним профилима саобраћајница
Графички део плана
Аналитичко-геодетски елементи са попречним профилима саобраћајница
Графички део плана
Аналитичко-геодетски елементи са попречним профилима саобраћајница
Графички део плана
Аналитичко-геодетски елементи са попречним профилима саобраћајница
Графички део плана
Нивелација, функционална организација и ранг саобраћајница
Графички део плана
Нивелација, функционална организација и ранг саобраћајница
Графички део плана
Нивелација, функционална организација и ранг саобраћајница
Графички део плана
Подужни профили саобраћајница
Графички део плана
Синхрон план планираних коридора инфраструктуре
Графички део плана
Синхрон план планираних коридора инфраструктуре
Графички део плана
Синхрон план планираних коридора инфраструктуре
Графички део плана
Водовод и канализација
Графички део плана
Електроенергетска инфраструктура
Графички део плана
Телекомуникациона инфраструктура
Графички део плана
Гасификација и топлификација
Графички део плана