План детаљне регулације "Стари Град"
09/12/2019

План детаљне регулације “Стари Град”

Планом  детаљне регулације “Стари Град” дефинисана је претежна намена површина која је у складу са планом вишег реда – ГУП-ом града Ужица до 2020.г. За северни део обухвата Плана, ГУП-ом дефинисана намена Парк “Стари град”, који представља централни градски парк, се задржава са акцентом на утврђење Ужички град и хидроцентралу “Под градом”, као непокретна културна добра од великог значаја. Концепт ревитализације Ужичког града са окружењем је да се кроз анализу и валоризацију постојећег стања, историјске грађе и основа, предложи развој, организација и уређење овог изузетно атрактивног и осетљивог подручја. Полазно опредељење је да се заштитом културне баштине, обезбеди чување и јачање јединственог карактера простора, а да се истовремено стимулишу благе интервенције у простору на начин који ће омогућити привлачење инвестиција и јачање туристичке понуде града Ужица.

Текстуални и графички део плана

Опис

Преузимање

План детаљне регулације "Стари Град"
Текстуални део плана
Катастарски и топографски план са ортофото снимком и границом плана
Графички део плана
Извод из ГУП-а града Ужица до 2020. године
Графички део плана
Намена површина-постојеће стање
Графички део плана
Планирана намена и површина
Графички део плана
Урбанистичка регулација и саобраћајно решење
Графички део плана
Синхрон план инфраструктуре
Графички део плана
Спровођење плана и подела на урбанистичке блокове
Графички део плана