План детаљне регулације "Први Партизан" Бела Земља-Љубање
10/12/2019

План детаљне регулације “Први Партизан” Бела Земља-Љубање

План детаљне регулације “Први Партизан” Бела Земља-Љубање је стварио плански основ за утврђивање јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос кат. парцеле бр. 743/1 КО Љубање у циљу изградње фабрике за комплетирање и паковање муниције са пратећим садржајима, као објеката од значаја за одбрану земље.

Текстуални и графички део плана

Опис

Преузимање

План детаљне регулације "Први Партизан" Бела Земља-Љубање
Текстуални део плана
Извод из ПП Града Ужица
Графички део плана
Катастарско топографски план са ортофото снимком и границом плана
Графички део плана
Намена површина и урбанистичка регулација
Графички део плана
План грађевинских парцела са смерницама за спровођење
Графички део плана
Постојећа намена површина
Графички део плана
Саобраћајно решење-ситуациони и нивелациони план саобраћајница
Графички део плана
Синхрон план мреже и објеката инфраструктуре
Графички део плана
Заштита и ограничења у простору
Графички део плана