План детаљне регулације "Омладинска"
06/12/2019

План детаљне регулације “Омладинска”

План детаљне регулације “Омладинска” обухвата  део градског центра, простор планираних интервенција (измештање дела  трасе државног пута) и уређење грађевинског земљишта кроз изградњу и урбану обнову.

Текстуални и графички део плана

Опис

Преузимање

План детаљне регулације "Омладинска"
Текстуални део плана
Функционална организација простора- намена површина
Графички део плана
Извод из ГУП-а града Ужица до 2020. године
Графички део плана
Катастарско-топографска подлога са ортофото снимком и поделом на блокове
Графички део плана
Подела простора на блокове заштита и ограничења у простору и даље спровођење
Графички део плана
Постојећа намена површина
Графички део плана
Саобраћајно решење-аналитичко геодетски елементи и нивелација
Графички део плана
Саобраћајно решење -функционална организација
Графички део плана
Енергетска инфраструктура
Графички део плана
Синхрон план коридора инфраструктуре
Графички део плана
Телекомуникациона инфраструктура
Графички део плана
Урбанистичка парцелација и подела грађевинског земљишта на површине за јавне и остале намене
Графички део плана
Урбанистичка регулација
Графички део плана
Водоводна и канализациона инфраструктура -постојећа и планирана
Графички део плана