План детаљне регулације "Коштица"
05/12/2019

План детаљне регулације “Коштица”

План детаљне регулације “Коштица” је плански основ за рационално уређивање и коришћење простора у обухвату плана и изградњу станице за снабдевање горивом.

Основни циљеви уређења и изградње ове целине су:

  • стварање урбанистичко-планских услова за заштиту и уређење планског подручја и услова за санацију и унапређење предметног подручја
  • утврђивање урбанистичких услова за изградњу станице за снабдевање горивом
  • санација активног клизишта
  • рационалније коришћење грађевинског земљишта
  • адекватна заштита животне средине и подизања нивоа комуналне опремљености

Повод за израду Плана је иницијатива инвеститора “ТИМ ПЕТРОЛ” доо, Ужице,  власника Срђана Тешића из Ужица.

Текстуални и графички део плана

Опис

Преузимање

План детаљне регулације "Коштица"
Текстуални део плана
Катастарско-топографски план са границама планског подручја
Графички део плана
Намена површина према катастарском плану
Графички део плана
Намена површина и инфраструктура
Графички део плана
Планирана намена земљишта са поделом на урбанистичке зоне
Графички део плана
План регулације и нивелације
Графички део плана
Урбанистичка парцелација- подела грађевинског земљишта на јавне и остале површине
Графички део плана
Саобраћајно решење -аналитичко-геодетски елементи и нивелација
Графички део плана
Зелене површине и зоне опасности
Графички део плана
Синхрон план коридора инфраструктуре
Графички део плана