План детаљне регулације "Касарна IV пук" I фаза
10/12/2019

План детаљне регулације “Касарна IV пук” I фаза

План детаљне регулације ”Касарна IV пук” у Крчагову I фаза, (у даљем тексту: План) утврђује и разрађује детаљна урбанистичка решења заснована на дугорочној стратегији и концепцији уређења простора и изградње објеката.

Планско подручје обухвата простор трансформације грађевинског фонда  и уређење грађевинског земљишта кроз изградњу и обнову.

У граници обухвата Плана налази се грађевинско земљиште (у грађевинском подручју).

Грађевинском земљишту јавних намена припадају:

  • комплекс интегрисаног државног универзитета
  • саобраћајна инфраструктура-земљиште под улицама:Нова 1,Нова 2, Нова 3, Нова 4, Нова 5
  • посебна намена – Министарство унутрашњих послова Републике Србије
  • државна и градска управа
  • уређена зелена површина – студентски парк

Грађевинском земљишту осталих намена припадају:

  • комерцијални садржаји
  • објекти вишепородичног становања
Текстуални и графички део плана

Опис

Преузимање

План детаљне регулације "Касарна IV пук" I фаза
Текстуални део плана
Катастарско -топографски план са ортофото снимком и границом обухвата плана
Графички део плана
Извод из Плана генералне регулације "Крчагово"
Графички део плана
Постојећа намена површина
Графички део плана
Функционална организација простора-намена површина
Графички део плана
Урбанистичка парцелација и подела грађевинског земљишта на површине за јавне и остале намене
Графички део плана
Урбанистичка регулација
Графички део плана
Подела простора на блокове, заштита и ограничења у простору и даље спровођење
Графички део плана
Систем зеленила
Графички део плана