Оглас за продају возила
13/01/2023

Оглас за продају возила

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ”СТАН” УЖИЦЕ

р а с п и с у ј е 

 

ОГЛАС

за продају возила у виђеном стању у поступку прикупљања затворених писаних понуда

 

I ПОДАЦИ О ВОЗИЛУ: теретно возилo марке Застава-Турбо зета 79. 12 АН, рег.ознака: UE-096-AP, год. производње 1998.год, број шасије: :ZCFA79800Z062184, снага мотора: 84,60 KW, радна запремина мотора: 3.908,00 cm 3

II ПОЧЕТНА ЦЕНА: 300.000,00 динара без ПДВ-а. 360.000,00 динара са ПДВ-ом

III КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР ПОНУДЕ: висина понуђене цене, предмет продаје доделиће се оном учеснику који понуди највишу цену.

У случају две или више понуда са једнаком понуђеном ценом, комисија ће позвати понуђаче који су понудили исти износ  да у року од три дана од пријема позива доставе нову писмену затворену понуду са увећеним износом понуђене цене у односу на претходно дату понуду. У случају недостављања нове понуде, или понуде са износом понуђене цене из претходне понуде – комисија задржава право да избор најповољнијег понуђача изврши по слободном уверењу.

IV ПОНУДА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА ТРЕБА ДА САДРЖИ :  име и презиме, пребивалиште, ЈМБГ, број личне карте, број телефона, понуђену цену, копију признанице о уплати депозита, као и број рачуна  на који ће се извршити повраћај депозита.

ПОНУДА ПРАВНИХ ЛИЦА ТРЕБА ДА САДРЖИ:  назив и седиште правног лица, ПИБ, матични број, потпис овлашћеног лица број телефона, име и презиме особе  за контакт и понуђену цену, копију признанице о уплати депозита,   као и број рачуна на који ће се извршити повраћај депозита.

V ДЕПОЗИТ: На име oбезбеђења плаћања цене, понуђач је дужан да на рачун предузећа уплати депозит. Уплату депозита  у висини 10% утврђене почетне цене извршити на рачун број 160-51497-09, сврха уплате: депозит по огласу за продају возила, најкасније до 20.01.2023 , до 12 часова

Уплаћени депозит рачуна се при уплати остварене продајне цене.

 

VI ОСТАЛИ ТРОШКОВИ: Трошкови ПДВ-а, трошкови преноса власништва, као и трошкови транспорта возила и сл. сноси  најповољнији понуђач са којим се закључи уговор о купопродаји.

VII РАЗГЛЕДАЊЕ ВОЗИЛА: Возило се може разгледати радним даном од 10,00 до 14,00 на локацији ЈП „Стан“ Ужице Николе Пашића бр. 30 , уз претходни договор са особом за контакт.

VIII ВОЗИЛО СЕ ПРОДАЈЕ У ВИЂЕНОМ СТАЊУ и неће се примати никакве рекламације која се односи на исправност, комплетност и техничке карактеристике возила.

IX УПЛАТА ЦЕНЕ И ПОВРАЋАЈ ДЕПОЗИТА: Купац је дужан да уплати целокупан износ продајне цене ( умањен за износ депозита) на рачун 160-51497-09, сврха упалте: уплата целокупног износа по огласу за продају возила, у року од 8 дана од  дана остварене продаје. Купац који не уплати продајну цену у означеном року, губи право на повраћај депозита, а возило се поново излаже продаји.

Учесницима који нису купили возило, уплаћени депозит се враћа у року од  7 дана од дана  закључења продаје. Повраћај депозита правним и физичким лицима врши се на достављени рачун.

Х ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ: Затворена понуда, за назнаком: „понуда за куповину возила ТУРБО-ЗЕТА “  подноси се закључно са 20.01.2023.године под условом да стигну у пријемну канцеларију предузећа у ул. Марије Маге Магазиновић бр. 7 у Ужицу – до 12:00 сати. Неблаговремене и неисправне понуде се одбацују без разматрања.

XII ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА извршиће се у канцеларији директора дана 20.01.2023 године са почетком у 13 сати.

ХI ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ: Дејан Кнежевић ( тел. бр.031/513-578) и Марија Кузељевић (тел. бр. 031/513-259)