Оглас за давање у закуп пословног простора у јавној својини града Ужица
11/02/2021

Оглас за давање у закуп пословног простора у јавној својини града Ужица

            На основу Одлуке о давању у закуп пословног простора у јавној својини града Ужица („Службени лист града Ужица“број 37/14, 30/16, 4/19),  Одлуке градоначелника града Ужица  о давању у закуп пословног простора у приземљу друштврног дома у Никојевићима путем прикупљања затворених писмених понуда II број 361-03/21 од 04.02.2021. године, град Ужице

р а с п и с у ј е 

ЈАВНИ ОГЛАС

О ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ  ПРОСТОРА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА УЖИЦА

ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ЗАТВОРЕНИХ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

 

1.ПРЕДМЕТ ОГЛАСА

 Расписује се јавни оглас за давање у закуп непокретности у јавној својини града Ужица путем прикупљања затворених писмених понуда и то:

Пословног простора, објекти А и Б на Мегдану, и то локал ознаке МЛ-1А, површине 9,73 m2 и локал ознаке МЛ-2, површине 14,19m2, укупне површине 24,19 m2 , као јавна својина града Ужица.

2. ВРЕМЕ ЗАКУПА

 Простори у јавној својини града Ужица се даје у закуп на време од 5 (пет) година.

3. НАМЕНА И СТАЊЕ ОБЈЕКТА

Објекат се издаје у «виђеном стању». Објекат је пословни/ простор.

4.ПОЧЕТНА ЦЕНА ЗАКУПА

Почетна цена закупа за пословне просторе, за оба простора заједно,  на Мегдану, објекат А и Б,  износи 142,00 еура у динарској противвредности на дан уплате по средњем курсу Народне банке Србије.

5. НАЧИН ПЛАЋАЊА

 Лице које у складу са расписаним јавним огласом добије у закуп пословни простор дужно је да износ закупнине плаћа 10-ог у месецу за текући месец, на основу фактуре Градске управе за послове финансија, рачуноводства и привреде.

Уговор о закупу пословног простора се потписује у року од 3 дана од дана коначности одлуке о избору најповољнијег понуђача.

У износ закупнине није урачунат порез и исти пада на терет закупца.

Рачуне за утрошену елеткричну енергију, комуналне услуге и остале трошкове закупа плаћа закупац.

6. OПШТИ УСЛОВИ ОГЛАСА

Поступак давања у закуп пословног простора спровешће Комисија именована решењем Градоначелнице II број 361-5/21 од 08.02.2021. године ( у  новом сазиву).

Оглас ће бити отворен 7 дана од 11.02.2021. године који је дан објављивања у средствима јавног информисања.

Рок за достављање понуда за учешће у поступку је 18.02.2021. године до 12,00 часова, било да се шаље поштом, било да  се предаје лично на писарници.

Понуде се достављању у затвореној коверти.

Сви учесници огласа су обавезни да уз понуду доставе доказ о уплати депозита за учешће на огласу у износу од 3 почетне месечне закупнине, односно 426 еура, све у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате на рачун буџета града Ужица- депозит број 840-818804-47 код Управе за трезор.

Цена продајне документације, износи 1.000,00 динара. Профактура се може преузети током трајања огласа сваког радног дана у периоду од 8.00 часова до 14,00 часова, на следећој адреси: Град Ужице, 31000 Ужице,улица Димитрија Туцовића број 52, у канцеларији број 26. Правна и физичка лица стичу право учешћа када, након добијања профактуре изврше уплату ради откупа продајне документације. Приликом преузимања продајне документације учесници огласа су обавезни да потпишу изјаву о губитку права на враћање депозита који чини саставни део продајне документације. Учесници јавног огласа који нису изабрани за најповољнијег понуђача имају право на повраћај депозита, по средњем курсу НБС на дан уплате од стране града Ужица, у року од 8 дана од дана јавног отварања понуда.

Право учешћа на огласу имају сва правна и физичка лица.

7. ОБАВЕЗНА САДРЖИНЕ ПОНУДА

 -за физичка лица:назив објекта, доказ о уплати депозита или копију гаранције, име, презиме, фотокопија личне карте, адреса становања, потписану изјаву о губитку права на повраћај депозита и изјаву учесника огласа да прихвата услове из овог јавног огласа, број рачуна на који ће се извршити повраћај депозита;

-за правна лица и предузетнике: назив објекта, доказ о уплати депозита или копију гаранције, подаци о називу, пословном имену, копију решења о упису у регистар код овлачћеног органа, датум, назив органа, ПИБ, уредно овлашћење за заступање, потписану изјаву о губитку права на повраћај депозита, изјаву учесника огласа да прихвата услове из овог јавног огласа, број рачуна на који ће се извршити повраћај депозита.

Неблаговремена понуда је: понуда поднета по истеку рока за подношење понуде.

Неуредна понуда је: понуда у којој нису наведени назив објекта и катастарска парцела, понуда која не садржи све тражене податке из јавног огласа и тражена документа из дела који је означен као „обавезна садржина понуде“.

Неблаговремене и неуредне понуде и понуде достављене од стране лица које је на други начин као закупац прекршило одредбе уговора о закупу се одбацују.

Запечаћена коверта са понудом треба да садржи:

-пријаву за учешће на јавном прикупљању затворених писмених понуда потписану лично или од стране овлашћеног лица и доказ да је у питању овлашћеног лица,

-безусловну понуду, уз навођење јасно одређеног износа на који понуда гласи,

-потписану изјаву о губитку права на повраћај депозита,

-фотокопију пуномоћја, овереног пред надлежним органом, за заступање на јавном отварању понуда, ако отварању присуствује овлашћени представник,

-за правна лица – извод из регистра АПР-а или другого регистра и ОП образац, за физичка лица – фотокопију личне карте, а за конзорцијум – фотокопију уговора о конзорцијуму и овлашћење за заступање конзорцијума.

Јавно отварање понуда одржаће се дана 18.02.2021. године у 13,00 часова  у Свечаној сали Градске куће, ул. Димитрија Туцовића 52, 31000 Ужице, у присуству комисије формиране решењем градоначелника града Ужица.

Основни критеријум за избор најповољнијег учесника јавног отварања затворених писмених понуда је висина понуђене цене закупа.

Поступак јавног отварања понуда спровешће се и у случају да пристигне најмање једна благовремена и потпуна понуда на основу које се подносилац региструје и проглашава закупцем, ако је у својој понуди дао исту или већу цену закупап од понуђене јавним огласом.Уколико је пристигла само једна понуда, у којој је дата цена закупа мања од понуђене јавним огласом, а отварању понуда присуствује овлашћени представник понуђача, биће му понуђено да прихвати цену закупа понуђену јавним огласом.Ако понуђену цену закупа прихвати, сматра се закупцем. Ако јавном отварању понуда присуствује учесник огласа лично потребно је да пружи на увид доказ о идентитету (важећа лична карта или пасош). У случају да га заступа овлашћено лице потребно је да исто лице приложи оригинал пуномоћја (овереног пред надлежним органом) за заступање на јавном отварању понуда.

Учесници јавног огласа који нису изабрани за најповољнијег понуђача имају право на повраћај депозита, по средњем курсу НБС на дан уплате од стране града Ужица, у року од 8 дана од дана јавног отварања понуда.

Ако најповољнији понуђач одустане од понуде, губи право на повраћај депозита, а поступак јавног оглашавања се понавља.

Најповољнијем понуђачу који је добио решење о закупу пословног простора, депозит се урачунава у укупан износ прве три месечне закупнине приликом закључења уговора о закупу. Уколико не приступи закључењу уговора градоначелник града Ужица ће поништити акт о давању у закуп пословног простора, а најповољнији понуђач губи право на повраћај депозита.

Заинтересовани учесници огласа, у току трајања овог огласа, а пре подношења понуда, могу добити детаљније информације о намени објекта као и друге релевантне податке и могу да закажу термин за обилазак предметног објекта, код Драгице Тодоровић, на телефон број 031/590-109 или на 064/876-86-67.

Излазак на лице места ради прегледа простора који је предмет јавног оглашавања заинтересована лица могу заказати сваког радног дана у периоду од 08,00 до 14,00 часова, од тренутка објављивања огласа.

Учесник јавног огласа који сматра да му је повређено право, може да поднесе приговор Градском већу у року од 3 дана од дана достављања одлуке о избору најповољнијег понуђача односно закупца.

Понуде се подносе у затвореној запечаћеној коверти  са  н а з н а к о м

Давање у закуп пословних простора, на Мегдану, објекат А и Б, а на полеђини је потребно ставити назив, број телефона и адресу понуђача понуде послати на следећу адресу

Град Ужице, 31000 Ужице

Улица Димитрија Туцовића број 52

(за Комисију за давање у закуп пословног простора у јавној својини града Ужица)

Или лично у пријемну канцеларију Градске управе Ужице, на истој адреси.

Све ближе информације у вези са огласом могу се добити на телефон 031/590-109.