Оглас за давање у закуп објеката
26/06/2017

Оглас за давање у закуп објеката

ЈП „Аеродром Поникве”
Димитрија Туцовића 52
31000 Ужице
ПИБ: 107075180
м. број: 20737212
Број: 03-54/1-2017
Датум: 26.06.2017.


На основу члана 43. Статута ЈП „Аеродром Поникве“ и Решења Градоначелника Града Ужица (II број 463-73/15 од 02.11.2015. год.), расписује се

О  Г  Л  А  С

 ЗА  ДАВАЊЕ  У  ЗАКУП  ОБЈЕКТА  ПРИКУПЉАЊЕМ  ЗАТВОРЕНИХ  ПИСАНИХ ПОНУДА

 

Локација: постојећи објекат ознаке 2 (по намени капонир) на кат. парцели број 4466/1 КО Стапари

Површина објекта: 300 м² (оквирно)

Рок закупа: неодређено време

Минимални износ закупнине на месечном нивоу: 100 ЕУР. У назначени износ закупнине није зарачунат порез на додату вредност и исти пада на терет Закупца.

Напомена:

– објекат, који је предмет овог Огласа, издајe се у виђеном стању, без права на накнадну рекламацију;

– уз претходну сагласност ЈП „Аеродром Поникве“, закупац може вршити нрадове на уређењу објекта

УСЛОВИ ЗАКУПА:

Закупнина се плаћа до 15-ог у месецу за текући месец. Приликом потписивања уговора, а најкасније у року од 3 (три) дана од дана закључења уговора, изабрани закупац је у обавези да уплати депозит на рачун ЈП „Аеродром Поникве“ у висини од две месечне закупнине објекта, по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.

Непосредни услови закупа објекта, који је предмет овог Огласа, регулисаће се међусобним уговором, који су уговорне стране дужне да закључе у року од 3 дана од дана отварања приспелих понуда.

Овај уговор престаје да важи споразумом уговорних страна или једностраним раскидом од стране Закуподавца или Закупца, без навођења разлога. Отказни рок за раскид овог уговора. износи 60 (шездесет) дана од дана закључења споразума уговорних страна о раскиду уговора, односно од дана пријема писменог обавештења о једностраном раскиду овог уговора. ЈП „Аеродром Поникве“ има право да задржи депозит за време трајања уговора. У случају раскида уговора, депозит неће бити враћен Закупцу уколико користи отказни рок

Заинтересовани понуђачи могу извршити јавни увид у објекат дана 30.06.2017. у 12 часова.

Уколико у поступку два или више понуђача понуде исти износ закупнине, интерно образована комисија позваће понуђаче који су понудили исти износ закупнине, да у року од три дана од дана пријема позива, доставе нову писмену затворену понуду, са увећаним износом закупнине у односу на претходно дату понуду, а које понуде ће комисија отворити и утврдити најповољнијег понуђача. Уколико поменути понуђачи у року од три дана не доставе нову понуду, односно ако су понуђачи доставили нову понуду са истоветном закупнином, интерно образована комисија ЈП „Аеродром Поникве“ задржава право да избор најповољнијег понуђача изврши по слободном уверењу

УСЛОВИ ОГЛАСА:

Право учешћа имају сва правна и физичка лица на територији Републике Србије. Пријављивање на Оглас врши се на посебном обрасцу – огласној пријави која се може добити у стручној служби ЈП „Аеродром Поникве“.

У пријаву се уносе подаци о учеснику Огласа.

Дужник ЈП „Аеродром Поникве“, по било ком основу, не може учествовати на овом Огласу.

Понуда за учешће на Оглас подноси се у писаној форми, у прописно затвореном коверту непосредно на адресу: ЈП „Аеродром Поникве“, Улица Димитрија Туцовића 52, Ужице, закључно са 03.07.2017. год. до 10 часова. Уколико понуђач понуду доставља лично, доставља је у просторије ЈП „Аеродром Поникве“, ул. Петра Ћеловића бб (зграда Градског развојног центра), Ужице.

Понуда за учешће на Оглас мора да садржи уредно попуњену пријаву. Понуда која не садржи напред наведени елемент сматраће се неважећом и неће се разматрати.

Критеријум за избор најповољније понуде је највиша понуђена цена закупнине на месечном нивоу.

Отварања понуда и одабир најповољнијег понуђача обавиће се комисијски дана 03.07.2017. год. у 10:10 часова, у просторијама ЈП „Аеродром Поникве“, Улица Петра Ћеловића бб (Зграда градског развојног центра), Ужице.

Резултати огласа биће објављени на сајту ЈП „Аеродром Поникве“, у року од 3 дана од дана завршетка Огласа.

За сва ближа обавештења учесници овог Огласа могу се обратити напосредно у ЈП Аеродром Поникве, Улица Петра Ћеловића бб (Зграда градског развојног центра), на телефоне број 031/592-420 и 064/8550-095 сваког радног дана од: 7:30 до 15:30 часова.

ДИРЕКТОР

Саша Савић