Одлука о радном времену трговинских, занатских и угоститељских објеката на територији града Ужица у време ванредног стања
17/03/2020

Одлука о радном времену трговинских, занатских и угоститељских објеката на територији града Ужица у време ванредног стања

На основу Одлуке о проглашењу ванредног стања у Републици Србији, члана 80. Статута града Ужица (“Службени лист града Ужица”, бр. 4/19) и  члана 15. Одлуке о о радном времену угоститељских, занатских и трговинских објеката на територији града Ужица (“Службени лист општине Ужице”, бр. 03/02, 6-1/06, 05/07 и 20/09 и “Службени лист града Ужица”, бр. 38/14 и 10/2017), Градско веће града Ужица на седници одржаној 16.03.2020.године донело је

О  Д  Л  У  К  У

О РАДНОМ ВРЕМЕНУ ТРГОВИНСКИХ, ЗАНАТСКИХ И УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА  НА  ТЕРИТОРИЈИ  ГРАДА  УЖИЦА У ВРЕМЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА

Члан 1.

За време Ванредног стања у Републици Србији:

а) угоститељски објекти  за  смештај  (хотел, мотел, пансион  и др. )  раде  непрекидно, изузев дела објекта у коме се пружају услуге забаве и приређују артистички, кабаре и музички програми који може радити сваког дана од 08,00 до 20,00 часова.

б) остали угоститељски објекти  могу  почети  са   радом  најраније  у  8,00  сати  и  завршити  са  радом  најкасније  до  20,00  часова.

в) угоститељски објекти у стамбеним зградама могу почети са   радом  најраније у 08,00 часова и завршити са радом најкасније до 20,00 часова.

Члан 2.

            У току рада угоститељски објекти из члана 1. ове Одлуке морају предузимати потребне мере дезинфекције објекта, обезбедити да у објекту буде највише број лица одређен надлежним актом Владе Републике Србије, као и да између корисника буде обезбеђено минимално растојање од 1 метар.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а примењиваће се од 17.03.2020.године.

Члан 4.

Ову Одлуку објавити у “Службеном листу града Ужица”.

 

Р е п у б л и к а   С р б и ј а
ГРАД УЖИЦЕ
Градско веће
III Број: 06-16/20-1
16.03.2020. године
Ужице, Димитрија Туцовића 52

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

Градоначелник

Тихомир Петковић