Одлука о проглашењу ванредне ситуације на подручју месне заједнице Мокра Гора  
02/08/2021

Одлука о проглашењу ванредне ситуације на подручју месне заједнице Мокра Гора  

На основу члана 39. став 1. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, број 87/2018), члана 20. став 1. тачка 8. и члана 44. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон 101/2016 – др. закон и 47/2018) и члана 76.тачка 18. Статута града Ужица(„Сл. лист града Ужица“, бр. 4/19од07.02.2019.године), а на основу Закључка Градског штаба за ванредне ситуације града Ужица број87-31/21 од 02.08.2021. године, градоначелница доноси,

 

О  Д  Л  У  К  У

о проглашењу ванредне ситуације на делу територије града Ужица на подручју месне заједнице Мокра Гора  

  

  1. Проглашава се ванредна ситуација за део територије града Ужица на подручју месне заједнице Мокра Гора.
  2. Ванредна ситуација се проглашава због појаве и наглог ширења пожара на територији месне заједнице Мокра Гора, реон планине Шарган.
  3. О спровођењу ове одлуке стараће се Градски штаб за ванредне ситуације града Ужица у складу са чланом 43. и чланом 44. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, број 87/2018).
  4. Ову одлуку доставити Окружном штабу за ванредне ситуације Златиборског УО, Републичком штабу за ванредне ситуације – Сектору за ванредне ситуације, Одељењу за ВС у Ужицу, јавним предузећима, установама и другим учесницима у спровођењу мера заштите и спасавања.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у Службеном гласнику града Ужица.

 

Број: 87-31/21
У Ужицу
Дана: 02.08.2021. године

 

                                                                                                                                                         ГРАДОНАЧЕЛНИЦА

                                                                                                                      др Јелена Раковић Радивојевић