Обавештење загађивачима о Локалном регистру извора загађивања
06/03/2019

Обавештење загађивачима о Локалном регистру извора загађивања

Обавештење о обавези годишњег извештавања за локални регистар извора загађивања

 

Обавештавамо сва привредна друштва, друга правна лица и предузетнике, чије активности доводе до загађивања животне средине, у смислу емисија загађујућих материја у ваздух, воду и тло, као и генерисања отпада да су, у складу са чланом 75, став 5, Закона о заштити животне средине (“Службени гласник РС” бр.135/04, 36/09, 36/09 – др.закон, 72/09 – др. закон, 43/11 – одлука УС и 14/16, 76/2018 и 95/2018), у обавези да Граду Ужицу, Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове, Одељењу за заштиту животне средине и одрживи развој, доставе податке о загађујућим материјама које се емитују у животну средину, ради уноса у Локални регистар извора загађивања, на начин и у роковима утврђеним законом.

Правна лица која испуњавају услове о минималним граничним вредностима капацитета за одређену привредну делатност, како је наведено у Прилогу 1. – Листа 2. – Списак делатности и минималне граничне вредности за извештавање за локалне регистре изора загађивања – Правилника о методологији за израду националног и локалног регистра извора загађивања, као и методологији за вресте, начине и рокове прикупљања података (“Службени гласник РС” бр.91/10 и 10/13 и 98/16), у обавези су да поступају у складу са Правилником и Одељењу доставе податке о изворима загађивања, врстама, количинама, начину и месту испуштања загађујућих материја у ваздух, воде и земљиште, као и о количинама, врсти, саставу и начину третмана и одлагања отпада, ради уноса у Локалном регистру извора загађивања.

Податке за период од 1.јануара до 31.децембра 2018.године потребно је доставити Одељењу за заштиту животне средине и одрживи развој, најкасније до 31.марта 2019.године, на прописно и комплетно попуњеним, овереним и потписаним обрасцима, у штампаној форми, на адресу:

Град Ужице
Градска урава за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове
Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој
Ул. Димитрија Туцовића бр.52
31.000 Ужице,
и у електронској форми на Е-mail: marija.kutlesic@uzice.rs

Привредна друштва, друга правна лица и предузетници који према процени одговорног лице, а на основу класификације према Листи 2., из Прилога 1. – Правилника, нису у обавези да доставе податке о изворима загађивања  ради уноса у Локални регистар извора загађивања, потребно је да Одељењу о томе доставе потписану и оверену Изјаву.

Обрасци за Локални регистар извора загађивања:

  1. Образац бр.1. – Општи подаци о извору загађивања;
  2. Образац бр.2. – Емисије у ваздух;
  3. Образац бр.3. – Емисије у воде;
  4. Образац бр.4. – Емисије тло;
  5. Образац бр.5. – Управљање отпадом.