Обавештење за такси превознике
06/09/2017

Обавештење за такси превознике

Обавештавају се такси превозници (предузетници и возачи) да је ступио на снагу Закон о превозу путника у друмском саобраћају («Сл.гласник РС», број 68/15) и Одлука о изменама и допунама Одлуке о ауто такси превозу («Сл.лист града Ужица», број 22/17), те је потребно извршити усклађивање пословања са наведеним прописима. Рок за усклађивање је 07.10.2017.године, а пријем захтева са пратећом документацијом почиње 07.09.2017.године.

Такси превозници (предузетници и возачи), сходно Закону и Одлуци о изменама и допунама Одлуке о ауто такси превозу, имају обавезу да прибаве од надлежне управе такси дозволу за возаче, идентификациони картон и евиденциони број за возило, као и  потврду надлежног органа да није правноснажно осуђиван на казну затвора дужу од две године за кривично дело против живота и тела, полне слободе, против безбедности јавног саобраћаја и јавног реда и мира. Потврду може прибавити и надлежни орган управе по службеној дужности.

За све потребне информације обратити се Градској управи за инфраструктуру и развој града Ужица, канцеларија број 28 (приземље). Контакт телефон је 031/590-163.