Обавештење о закљученом уговору - Радови на путној инфраструктури у МЗ Каран
16/06/2017

Обавештење о закљученом уговору – Радови на путној инфраструктури у МЗ Каран

VIII број 404-103/17
Датум 16.06.2017.године
Назив и адреса наручиоца: Градска управа за инфраструктуру и развој, ул.Димитрија Туцовића бр.52, Ужице
Врста наручиоца: орган државне управе
Интернет страница наручиоца: www.uzice.rs
Редни број јавне набавке у плану набавки: 1.3.68

На основу члана 116 став 1 Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), Градска управа за инфраструктуру и развој  града Ужица објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у квалификационом поступку – друга фаза

Врста поступка јавне набавке :квалификациони поступак– друга фаза -VIII број 404-103/17

Врста предмета набавке:радови

Опис предмета набавке:  Радови на путној инфраструктури у МЗ Каран

Природа и обим радова и основна обележја радова; место извршења радова:израда асфалтног коловоза, Л=400м, Ш=3м П=1200м2, набавка тампона и рад машина на уградњи тампона и асфалта;МЗ Каран.

Назив и ознака из општег речника набавке : радови на изградњи путева 45233120-6

Процењена вредност јавне набавке 1.500.000 без ПДВ-а

Уговорена вредност јавне набавке: 1.364.000 динара без ПДВ-а

1.636.800   динара са ПДВ-ом

Обавеза Града Ужица 67% што је 1.096.656 динара са ПДВ-ом, обавеза МЗ Каран 33% што је 540.144  динара са ПДВ-ом

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена

Број примљених понуда:1(једна) понуда

Највиша понуђена цена :1.364.000 динара без ПДВ-а

Најнижа понуђена цена: 1.364.000 динара без ПДВ-а

Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 1.364.000 динара без ПДВ-а

Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 1.364.000 динара без ПДВ-а

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:  не наступа са подизвиђачем

Датум доношења одлуке о додели уговора:  24.05.2017. године

Датум закључења уговора:  15.06.2017. године

Основни подаци о добављачу:

ЈКП «Нискоградња» Ужице, ул.Међај бр.19;ПИБ:100597962;МБ:07221436

Период важења уговора: 31.12.2017. год.

Околности које представљају основ за измену уговора:  Члан 115. Закона о јавним набавкама

Лица за контакт: Ивана Дрчелић, дипл.економиста, ivana.drcelic@uzice.rs

СлавишаПројевић,дипл.економиста, slavisa.projevic@uzice.rs

Оглас јавне набавке можете погледати ОВДЕ.

Одлуку о додели Уговора можете погледати ОВДЕ.