Обавештење о решењу ОДС „ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА“ д.о.о.
11/10/2017

Обавештење о решењу ОДС „ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА“ д.о.о.

ГРАД УЖИЦЕ
Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове
Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој
Улица Димитрија Туцовић бр.52
тел. 031/592-422; факс: 031/513-469

 

На  основу чл.10. став 4., а у вези са чл.29. Закона о процени утицаја на животну средину («Службени гласник» РС бр.134/04 и 36/09) даје следеће:

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е   О   Р Е Ш Е Њ У

              

Обавештава се јавност, заинтересовани органи и организације да је на захтев носиоца пројекта – ОДС „ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА“ д.о.о. Београд, огранак Ужице, ул. Момчила Тешића бр.13, Ужице, спроведен поступак одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат: „Реконструкција и доградња постројења 35kV TC Ужице 1 у постојећој трафостаници“ који се планира на кат. парцели бр. 1818/1 КО Ужице, у улици Јеловогорска бр.1,  у Ужицу.

У спроведеном поступку је донето решење број VI 502-28/17 од 10. октобра 2017. године да за напред наведени пројекат: „Реконструкција и доградња постројења 35kV TC Ужице 1 у постојећој трафостаници“, није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину. У складу са чланом 10. став 6. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09) и Упутству о минималним условима за заштиту животне средине издатих од стране надлежног Министарства, утврђују се минимални услови заштите животне средине, које је носилац пројекта обавезан да спроведе.

Донето решење се заснива на анализи захтева носиоца пројекта и података о локацији, карактеристикама и могућим утицајима пројекта на животну средину, при чему су узети у обзир прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи II  – Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину («Службени гласник Републике Србије», број 114/08).

Представници заинтересоване јавности могу извршити увид у решење у од 09,00 до 15,00 часова,  у канцеларији  Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на 2 (другом) спрату зграде Градског развојног центра, Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове – града Ужица, улица Петра Ћеловића бб. у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења и изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења у локалном листу града Ужица, огласној табли Градске управе Ужице или на сајту Града Ужица.

Решење да није потребна израда Студије за напред наведени пројекат можете погледати ОВДЕ.