Обавештење о решењу носиоца пројекта "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. Београд
02/12/2020

Обавештење о решењу носиоца пројекта “ТЕЛЕКОМ СРБИЈА” А.Д. Београд

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

VI Број: 502-22/2020

Датум: 01.12.2020.год.

 

  ОБАВЕШТЕЊЕ О РЕШЕЊУ

 

Обавештава се јавност, заинтересовани органи и организације да је на захтев носиоца пројекта „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД, ул. Таковска бр.2, 11000 Београд, ПИБ: 100002887, МБ:17162543, спроведен поступак одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат: „Постављање антенског система РБС ГСМ900/УМТС2100/ЛТЕ800 мобилне телефоније ознаке -УЕ160/УЕУ160/УЕО160 Стапари“ на антенском стубу, на кат.парцели бр.4047 КО Стапари, потес Гредица, у Стапарима, територија града Ужица.

У спроведеном поступку је донето решење број VI 502-22/20 од 26.11.2020. године да за  пројекат: „Постављање антенског система РБС ГСМ900/УМТС2100/ЛТЕ800 мобилне телефоније ознаке УЕ160/УЕУ160/УЕО160 Стапари“ на антенском стубу, на кат.парцели бр.4047 КО Стапари,  у Ужицу, није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину.

У процесу разматрања захтева и увиђајем на лицу места, ово Одељење је приликом одлучивања посебно узело у обзир и то, да се у складу са Локацијским условима VI Број 353-346/20-02 од 18.08.2020. год. локација РБС налази у оквиру Просторног плана Града Ужица («Сл. лист Града ужица бр. 22/10),  у делу града који је слабо насељен. У складу са наводима из Стручне оцене оптерећења животне средине у локалној зони базне станице моб. телефоније, а у складу са Извештајем о испитивању излагања људи високофреквентним ЕМ пољима резултати прорачуна интезитета ел. поља показују да је ниво ЕМ емисије који потиче од свих радио система предметне РБС (ГСМ, УМТС2100 и ЛТЕ1800) на местима на којима се може наћи човек, испод 10% одговарајућег референтног граничног нивоа који прописује Правилник о границама излагања нејонизујућим зрачењима.

Представници заинтересоване јавности могу извршити увид у решење у од 09,00 до 15,00 часова,  у канцеларији  Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на 2 – другом спрату зграде Градског развојног центра, улица Петра Ћеловића бб. у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Обавештење  о решењу се објављује на основу члана 10. став 4. и 6., а на основу чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник“ РС,  бр.134/04 и 36/09). Решење можете погледати ОВДЕ.