Обавештење о признавању квалификације у квалификационом поступку - Пројектовање објеката високоградње
17/03/2017

Обавештење о признавању квалификације у квалификационом поступку – Пројектовање објеката високоградње

Број: 07-355/9
Датум: 17.03.2017.год.

На основу члана 34. и 55.став 1.тачка 5) Закона о јавним набавкама (”Службени гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015)а у вези са чланом 1.Одлуке о усаглашавању Одлуке о усклађивању  пословања ЈП „ Дирекција за изградњу „ Ужице,са Законом о јавним предузећима („Сл.лист Града Ужица“ бр.37/16) и Одлуке о изменама и допунама Одлуке о градским управама (Сл.лист Града Ужица „бр.33/16) у спроведеном поступку јавне набавке, квалификациони поступак -прва фаза бр. 7. ” Пројектовање објеката високоградње .“за период од 3 ( три ) године,  Градска управа за инфраструктуру и развој Града Ужица,  објављује :

ОБАВЕШТЕЊЕ  О ПРИЗНАВАЊУ  КВАЛИФИКАЦИЈЕ
у квалификационом поступку

Градска управа за инфраструктуру и развој Града Ужица је,на основу Одлуке о изменама и допунам Одлуке о градским управама (Сл.лист Града Ужица „бр.33/16) преузела послове из области јавних набавки Јавног Предузећа „Дирекција за изградњу“Ужице.

У предметном поступку јавне набавке,уместо досадашњег Наручиоца ЈП“Дирекција за изградњу“Ужице, Ул.Вуколе Дабића бр. 1-3, Ужице,www.direkcijaue.rs

Наручилац је Град Ужице -Градска управа за инфраструктуру и развој,Ул.Димитрија Туцовића бр.52,Ужице www.uzice.rs

Обавештавају се сви заинтересовани кандидати да позив за подношење пријава и конкурсна документација који садрже услове за признавање класификације,које је објавило ЈП“Дирекција за изградњу“Ужице остају исти ,с тим што се пријаве за квалификацију подносе на адресу новог Наручиоца. Град Ужице, градска управа за инфраструктуру и развој, ул. Димитрија Туцовића 52

Признавање квалификације подносиоцима пријава за услуге : ЈН бр. 7 – ” Пројектовање објеката високоградње .“

Услуге техничког пројектовања  – 71320000,

Услуге пројектовања носеће конструкције – 71327000.

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

Време за које се признаје квалификација ( од-до): Квалификација се признаје на период од 3 ( три) године од дана правоснажности Одлуке о признавању квалификације односно од 16.07.2016.год. до 16.07.2019.год.

Датум ажурирања листе кандидата и рок за подношење пријава у квалификационом поступку: По члану 34.став 5 Закона о јавним набавкама,наручилац је дужан да ажурира листу кандидата сваких шест месеци признавањем квалификације сваком подносиоцу пријаве који испуњава услове и који је у међувремену поднео пријаву за признавање квалификације. С тим у вези, сви подносиоци пријаве којима нису признате квалификације,имају могућност да поднесу нову пријаву и да након шест месеци од дана правоснажности Одлуке о признавању квалификације,уђу на листу за дату јавну набавку при чему ће отварање нових пријава бити : 16.01.2017.год. ; 27.03.2017.год. ; 16.07.2017.год. ; 16.01.2018.год. ; 16.07.2018.год.  и  16.01.2019.год.

Позив за подношење пријава у квалификационом поступку: Рок за подношење пријава почиње тећи од 16.07.2016. год., од дана правоснажности Одлуке о признавању квалификација па до 16.01.2017. до 12 часова . Отварање нових пријава обавиће се , 27.03.2017.год. у 13 часова у просторији „мала сала“ Града Ужица,Ул.Димитрија Туцовића бр.52. Понуђачи подносе све потврде везујући се за датум ажурирања пријава : 16.01.2017.год. ; 27.03.2017.год; 16.07.2017.год. ; 16.01.2018.год. ; 16.07.2018.год.  и  16.01.2019.год.

Начин преузимања конкурсне документације односно адреса интернет странице где је конкурсна документација објављена : По члану 34.став 6.Закона о јавним набавкама,позив за подношење пријава,који садржи услове за признавање квалификација и конкурсну дикументацију,објављени на Порталу јавних набавки и интернет страни наручиоца,морају бити доступни новим подносиоцима пријаве све време важења листе кандидата.Интернет страна предходног наручиоца је www.direkcijaue.rs.

Листа кандидата којима је призната квалификација за ЈН бр.7Пројектовање објеката високоградње.“, су следећи подносиоци пријава :

Назив/име подносиоца пријаве
1. “Ино бачка“ д.о.о.Нови Сад,Ул.Булевар ослобођења бр.30 а , 21 000 Нови Сад
2. “Сет „ ДОО Шабац, Ул.Браће Недића бр.1,15 000 Шабац
3. “Хармонија пројект“ ,Ваљево Ул.Војводе Мишића бр.13/в ,     14 000 Ваљево
4. „А.Б.Е „Биро инвест“ Нови Београд,Ул.Шпанских бораца 40 , 11 070 Нови Београд
5. “ Еуро гарди гроуп“ Нови Сад ,Ул.Руменачка бр.17 , 21 000 Нови Сад
6. Заједничка пријава: „  ЕУ БУИЛД“.д.о.о.Београд, (носилац посла ) , Ул.Пајсијева бр.3 ,11 000 Београд  и  „Сам пројект биро “д.о.о. Београд,Ул.Шуматовачка бр.27 , 11 000 Београд
7. „QУИДДИТА“ Д.О.О.Београд,Ул.Видска бр.25,      11 000 Београд
8. “Црна Трава“ Лесковац,Ул.П.Ђукића 18 , 16 000    Лесковац
9. “ Шид пројект „  Шид , Ул.Кнеза Милоша бр.2, 22240 Шид
10.   Саобраћајни институт „ЦИП“ ДОО Београд Ул.Немањина бр.6/ИВ, 11 000 Београд
11. Заједничка пријава : АГИ“Омега пројект „Ужице  (носилац посла ) Ул. Ратарска бр.69 ,31 000 Ужице  и МПП „ Јединство „ Севојно ,Ул.Првомајска бб , 31 205 Севојно
12. “Домекстра“ ДОО  Ужице,Ул.Росуље бр.17 ,         31 000 Ужице
13. “ Крип инжењеринг“ Београд ,Ул.Трнска бр.4,   11 000 Београд
14. “Арт ројал инжењеринг “Ужице,Ул.Н.Пашића бр.48, 31 000 Ужице
15. “Конструктор“Ужице,Ул.Вуколе Дабића бр.8,        31 000 Ужице
16. “Архимис“ Ужице,Ул.Пролетерска бр.4 ,31 000 Ужице

ПОТРЕБНЕ ЛИЦЕНЦЕ  за ЈН бр.7 :   300  или 301   и

                                                              310  или  311  или 317 .

Лица за контакт:

Славиша Пројевић, дипл.економиста , slavisa.projevic@uzice.rs

Вера Вукосављевић, дипл.правник , vera.vukosavljevic@uzice.rs

Милица Николић,дипл.економиста , milica.nikolic@uzice.rs

тел: 031/590 -138; 592 – 428;

Одлуку о ажурирању листе кандидата можете преузети ОВДЕ.
Обавештење о признавању квалификације можете преузети ОВДЕ.

Одлуку о другом ажурирању листе кандидата можете преузети ОВДЕ.
Обавештење о признавању квалификације можете преузети ОВДЕ.

Одлуку о трећем ажурирању листе кандидата можете преузети ОВДЕ.
Обавештење о признавању квалификације можете преузети ОВДЕ.

Одлуку о четвртом ажурирању листе кандидата можете преузети ОВДЕ.
Обавештење о признавању квалификације можете преузети ОВДЕ.

Одлуку о петом ажурирању листе кандидата можете преузети ОВДЕ.
Обавештење о признавању квалификације можете преузети ОВДЕ.

Надлежни орган Наручиоца

   Начелник,

Милоје Марић,дипл.економиста