Обавештење о признавању квалификације у квалификационом поступку - Пројектовање објеката спољног развода водовода и канализације ( кишне и фекалне ) са пратећим хидротехничким објектима.
17/03/2017

Обавештење о признавању квалификације у квалификационом поступку – Пројектовање објеката спољног развода водовода и канализације ( кишне и фекалне ) са пратећим хидротехничким објектима.

Број: 07-350/9
Датум: 17.03.2017.год.

На основу члана 34. и 55.став 1.тачка 5) Закона о јавним набавкама (”Службени гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015)а у вези са чланом 1.Одлуке о усаглашавању Одлуке о усклађивању  пословања ЈП „ Дирекција за изградњу „ Ужице,са Законом о јавним предузећима („Сл.лист Града Ужица“ бр.37/16) и Одлуке о изменама и допунама Одлуке о градским управама (Сл.лист Града Ужица „бр.33/16) у спроведеном поступку јавне набавке, квалификациони поступак – прва фаза бр. 2.Пројектовање објеката спољног развода водовода и канализације ( кишне и фекалне ) са пратећим хидротехничким објектима за период од 3 ( три ) године,  Градска управа за инфраструктуру и развој Града Ужица,  објављује :

ОБАВЕШТЕЊЕ  О ПРИЗНАВАЊУ  КВАЛИФИКАЦИЈЕ
у квалификационом поступку

Градска управа за инфраструктуру и развој Града Ужица је,на основу Одлуке о изменама и допунам Одлуке о градским управама (Сл.лист Града Ужица „бр.33/16) преузела послове из области јавних набавки Јавног Предузећа „Дирекција за изградњу“Ужице.

У предметном поступку јавне набавке,уместо досадашњег Наручиоца ЈП“Дирекција за изградњу“Ужице, Ул.Вуколе Дабића бр. 1-3, Ужице, www.direkcijaue.rs 

Наручилац је Град Ужице -Градска управа за инфраструктуру и развој, Ул.Димитрија Туцовића бр.52,Ужице www.uzice.rs.

Обавештавају се сви заинтересовани кандидати да позив за подношење пријава и конкурсна документација који садрже услове за признавање класификације,које је објавило ЈП“Дирекција за изградњу“Ужице остају исти ,с тим што се пријаве за квалификацију подносе на адресу овог Наручиоца, Град Ужице, Градска управа за инфраструктуру и развој, ул. Димитрија  Туцовића 52.

Признавање квалификације подносиоцима пријава за услуге : ЈН бр. 2 – ” Пројектовање објеката спољног развода водовода и канализације ( кишне и фекалне ) са пратећим хидротехничким објектима.“

Услуге техничког пројектовања  – 71320000,

Услуге пројектовања цевовода – 71322200.

Предмет јавне набавке није обликован по партијама

Време за које се признаје квалификација ( од-до): Квалификација се признаје на период од 3 ( три) године од дана правоснажности Одлуке о признавању квалификације односно од 23.07.2016.год. до 23.07.2019.год.

Датум ажурирања листе кандидата и рок за подношење пријава у квалификационом поступку: По члану 34.став 5 Закона о јавним набавкама,наручилац је дужан да ажурира листу кандидата сваких шест месеци признавањем квалификације сваком подносиоцу пријаве који испуњава услове и који је у међувремену поднео пријаву за признавање квалификације. С тим у вези, сви подносиоци пријаве којима нису признате квалификације,имају могућност да поднесу нову пријаву и да након шест месеци од дана правоснажности Одлуке о признавању квалификације,уђу на листу за дату јавну набавку при чему ће отварање нових пријава бити : 23.01.2017.год. ; 27.03.2017.год ;23.07.2017.год. ; 23.01.2018.год. ; 23.07.2018.год.  и  23.01.2019.год.

Позив за подношење пријава у квалификационом поступку: Рок за подношење пријава почиње тећи од 23.07.2016. год., од дана правоснажности Одлуке о признавању квалификација. Због извршене реорганизације утврђен је рок за подношење нових пријава до 27.03.2017. године до 12 часова. Отварање пријава обавиће се , 27.03.2017.год. у 13 часова у просторијама Града Ужица,Ул.Димитрија Туцовића бр.52. у Малој сали. Понуђачи подносе све потврде везујући се за датум ажурирања пријава : 27.03.2017.год; 23.07.2017.год. ; 23.01.2018.год. ; 23.07.2018.год.  и  23.01.2019.год.

Начин преузимања конкурсне документације односно адреса интернет странице где је конкурсна документација објављена : По члану 34.став 6.Закона о јавним набавкама,позив за подношење пријава,који садржи услове за признавање квалификација и конкурсну дикументацију,објављени на Порталу јавних набавки и интернет страни наручиоца,морају бити доступни новим подносиоцима пријаве све време важења листе кандидата.Интернет страна предходног наручиоца је www.direkcijaue.rs

Листа кандидата којима је призната квалификација за ЈН бр.2Пројектовање објеката спољног развода водовода и канализације ( кишне и фекалне ) са пратећим хидротехничким објектима , су следећи подносиоци пријава :

Назив/име подносиоца пријаве
1. „Сет „ ДОО Шабац, Ул.Браће Недића бр.1,15 000 Шабац
2. “Хармонија пројект“ ,Ваљево Ул.Војводе Мишића бр.13/в,     14 000 Ваљево
3. “ Шид пројект „  Шид , Ул.Кнеза Милоша бр.2,  22240 Шид
4. “Гео пут „ ДОО Београд, Ул.Генерала Рајевског бр.1,11 000 Београд
5. Саобраћајни институт „ЦИП“ ДОО Београд Ул.Немањина бр.6/ИВ, 11 000 Београд
6. Заједничка пријава : АГИ“Омега пројект „Ужице  (носилац посла ) Ул. Ратарска бр.69 ,31 000 Ужице  и МПП „ Јединство „ Севојно ,Ул.Првомајска бб , 31 205 Севојно
7. „Крип инжењеринг“ Београд, Ул.Трнска бр.4, 11 000 Београд
8. СГР “ Мајстор“ Ужице, Ул. Ратарска бр.142, 31 000 Ужице
9. “ Телекомуникација ДОО за производњу,услуге и промет“ Блаце ,Ул. Краља Петра И  бр.153,18 420 Блаце

 

ПОТРЕБНА ЛИЦЕНЦА  за ЈН бр.2 :   313  или 314  .

 

Лица за контакт:

Славиша Пројевић, дипл.економиста , slavisa.projhttps://uzice.rs/wp-content/uploads/2019/01/peto-ažuriranje-2.pdfevic@uzice.rs

Вера Вукосављевић, дипл.правник, vera.vukosavljevic@uzice.rs

Милица Николић,дипл.економиста, milica.nikolic@uzice.rs

тел: 031/590 -138; 592 – 428;

Одлука о ажурирању листе кандидата можете преузети ОВДЕ.
Обавештење о признавању квалификације можете преузети ОВДЕ.

Одлуку о другом ажурирању листе кандидата можете преузети ОВДЕ.
Обавештење о признавању квалификације можете преузети ОВДЕ.

Одлуку о трећем ажурирању листе кандидата можете преузети ОВДЕ.
Обавештење о признавању квалификације можете преузети ОВДЕ.

Одлуку о четвртом ажурирању листе кандидата можете преузети ОВДЕ.
Обавештење о признавању квалификације можете преузети ОВДЕ.

Одлуку о петом ажурирању листе кандидата можете преузети ОВДЕ.
Обавештење о признавању квалификације можете преузети ОВДЕ.

Надлежни орган Наручиоца

                                                                                                                                                                                            Начелник,

    Милоје Марић,дипл.економиста