Обавештење  о  пријему  Захтева за измену и допуну  Решења о издавању интегралне дозволе за складиштење и третман  неопасног отпада
10/07/2024

Обавештење  о  пријему  Захтева за измену и допуну  Решења о издавању интегралне дозволе за складиштење и третман  неопасног отпада

 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ,

ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

ОДЕЉЕЊЕ  ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

VI Број: 504-12/23-1

Датум: 10.07.2024.год.

 

Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој, на  основу  члана 63., члана 68. и члана 69. Закона о управљању отпадом („Службени гласник Републике Србије”, број 36/09 , 88/10, 14/16, 95/18 – др.закон и 35/23)  даје следеће:

Обавештење  о  пријему  Захтева за измену и допуну  Решења о издавању интегралне дозволе за складиштење и третман  неопасног отпада

Оператер постројења „Ваљаоница бакра Севојно“ АД, Севојно, матични број: 07606273, ПИБ: 101624563, ул. Првомајска бб, Севојно, шифра делатности: 2444 – Производња бакра, обавља делатности складиштење и третмана неопасног отпада, је дана 05.07.2024. године поднео Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, Одељењу за заштиту животне средине и одрживи развој – захтев VI број 504-12/23-1 за измену и допуну дозволе за складиштење и третман неопасног отпада који се налази бр. на кат. парцели број 4342/1 КО Севојно. Захтев за измену дозволе за складиштење и третман неопасног отпада поднет је због измене и допуне Решења, издато под бројем VI 504-12/23-1 од 24.07.2023. године, регистарски број дозоле 07/1. Измена се односи на део складиштења месингане шљаке и цинк оксида, односно доћи ће до промене локације складиштења ове две врсте отпада. Отпадна шљака и цинк оксид ће се у наредном периоду одлагати у складиште на другу локацију унутар истог комплекса постројења, где неће доћи до промене површине и капацитета самих складишта у односу на претходно.

Увид у садржину захтева и поднету документацију можете извршити сваког радног дана од 9,00 до 15,00 часова, у канцеларији Одељења за заштиту животне средине и одрживи развој на другом спрату зграде Градског развојног центра, улица Петра Ћеловића бб у Ужицу.

Рок за достављање мишљења и предлога заинтересованих органа, организација и јавности је 30 дана од дана објављивања овог обавештења на огласној табли Градске управе Ужице или на Интернет адреси Града Ужица: www.uzice.rs.