Обавештење о пријему захтева за измену и допуну Решења о издавању дозволе за складиштење неопасног отпада
26/01/2018

Обавештење о пријему захтева за измену и допуну Решења о издавању дозволе за складиштење неопасног отпада

ГРАД УЖИЦЕ
Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове
Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој
Улица Димитрија Туцовић бр.52
тел. 031/592-422
факс: 031/513-469

 

На основу члана 60. став 5., члана 68 став 1. тачка 1. и члана 69. Закона о управљању отпадом („Службени гласник Републике Србије”, број 36/09 , 88/10 I 14/16) даје следеће:

Обавештење о пријему Захтева за измену и допуну Решења о издању дозволе за складиштење неопасног отпада

 

Оператер “НЕБОС“ ДОО, матични број 17615963, шифра делатности 3832, је дана 22.01.2018. године поднео Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, Одељењу за заштиту животне средине и одрживи развој – захтев VI број 504-01/11 за измену и допуну дозволе за складиштење неопасног отпада који се налази на локацији у улици Првомајска бб., на кат, парцели бр.4635/5 КО Севојно, у Севојну, Град Ужице. Захтев за измену дозволе за складиштење неопасног отпада поднет је због измене Решења, регистарски број 08, издато под бројем VI 504-01/11 од 24.04.2012.године. Дозвола се допуњује у делу који се односи на идентификацију отпада, тачка 4.4, неопасан отпад, следећим врстама отпада,

  • отпади који нису другачије специфирани (08 03 99);
  • отпади који нису другачије специфирани (12 01 99);
  • компоненте које нису другачије специфиране (16 01 22);
  • неоргански отпад другачији од оних наведених у 16 03 03 (16 03 04);
  • мешавине или фракције бетона, цигле, плочице и керамика другачији од оних наведених у 17 01 06 (17 01 07);

 

Увид у садржину захтева и поднету документацију можете извршити сваког радног дана од 09,00 до 15,00 часова,  у канцеларији Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на другом спрату зграде – Градског развојног центра, Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица, улица Петра Ћеловића бб. у Ужицу. Заинтересована јавност може доставити своја мишљења и предлоге у року од десет дана од дана објављивања обавештења.