Обавештење о подношењу пријава штете од елементарне непогоде у јулу и августу 2018. године
05/09/2018

Обавештење о подношењу пријава штете од елементарне непогоде у јулу и августу 2018. године

Р е п у б л и к а   С р б и ј а
ГРАД УЖИЦЕ
Градска управа за инспекцијске послове
и комуналну полицију
VII Број: 87-464/18 – VII
05.09.2018. године
Ужице, Вуколе Дабића 1-3

ОБАВЕШТЕЊЕ

О ПОДНОШЕЊУ ПРИЈАВА ШТЕТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ У ЈУЛУ И АВГУСТУ 2018. ГОДИНЕ

            Обавештавају се грађани, правна лица и предузетници који су претрпели штету од елементарне непогоде у јулу и августу 2018. године да могу поднети пријаву штете најкасније до 25.09.2018.године у складу са Законом о обнови након елементарне и друге непогоде (“Службени гласник РС”, број 112/2015).

Право на помоћ због претрпљене штете утврђује се на начин утврђен Законом и одговарајућим уредбама Владе Републике Србије о чему ће подносиоци пријава бити обавештени.

Пријаве се подносе у писаној форми и достављају се поштом или се непосредно предају на писарници градских управа у Ужицу, ул. Димитрија Туцовића 52 односно у месној канцеларији.

Додатне информације у вези са пријавом штете могу се добити у Градској управи за инспекцијске послове и комуналну полицију града Ужица, ул. Вуколе Дабића 1-3 или у месној заједници.

 

НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Зоран Милитаров