Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта „ZLATIBOR GRADNJA - KOP"
05/07/2024

Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта „ZLATIBOR GRADNJA – KOP”

 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ,

ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

Број предмета: 001974930 2024 07500 007 001 380 001

Датум: 05.07.2024. године

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

Обавештава се јавност, заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта  предузеће „ZLATIBOR GRADNJA – KOP“ ДОО Ужице, Радничка бб, Ужице, МБ: 20560541, ПИБ: 106234500., поднео је дана 19.06.2024. године Захтев за давање сагласности на Студије о процени утицаја затеченог стања на животну средину пројекта: „Постројење за производњу бетона“, изграђено на кат. парцели 9843/28 КО Ужице, у улици Милоша Обреновића, у Ужицу

 У складу са чл. 3. став 1.Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину (“Сл. гласник РС”, бр. 69/05), увид у поднету Студију се може извршити у року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења у канцеларији Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на 2 (другом) спрату зграде Градског развојног центра, улица Петра Ћеловића бб. у Ужицу.

У складу са чл. 4. став 2. и чл. 6. наведеног Правилника, примедбе и мишљења на Студију се подносе у писаном облику за време трајања јавног увида и достављају наведеној Градској управи, Одељењу за заштиту животне средине и одрживи развој, преко писарнице Града Ужица, канцеларија бр.9, у ул. Д.Туцовића бр. 52 или путем Поште.

У складу са чл. 20. став 3. Закона о процени утицаја на животну средину и чл. 5. наведеног Правилника, дана 26. јула 2024. године, са почетком у 12,00 часова, биће одржана јавна расправа и презентација предметне Студије у приземљу зграде Градског развојног центра, улица Петра Ћеловића бб. у Ужицу.

 Обавештење се објављује на основу члaна 20, а у вези са чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09), каo и на основу члана 109. и 115.Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18-аутентично тумачење).

Студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину можете погледати и на интернет адреси Града Ужице.