Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта "Телеком Србија"ад
09/09/2022

Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта “Телеком Србија”ад

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И

ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

VI Број:    502-19/22- VI

Датум:      09.09.2022.год.

 

На основу чл.10. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину («Службени гласник» РС бр.134/04 и 36/09)  даје следеће:

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Носилац пројекта –„ Телеком Србија “ а.д. Београд, ул. Таковска 2, 11 000 Београд,  МБ: 17162543, ПИБ: 100002887, поднео је овом Одељењу – Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја за пројекат: „ Радио-базне станице UЕM16 UЕQ16 UЕF16 UЕD16 UEE16 UEM – Обилићева ПТТ “ ради реконструкције, која се налази у ул. Обиићева бр. 6, Град Ужице, на кат. парцели бр. 9107/2 КО Ужице, Град Ужице.

Увид у садржину захтева и поднету документацију можете извршити сваког радног дана од 09,00 до 15,00 часова,  у канцеларији  Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на 2 (другом) спрату зграде Градског развојног центра, у улици Петра Ћеловића бб. у Ужицу.

Рок за јавни увид и достављање мишљења о захтеву носиоца пројекта је 10 дана од дана објављивања овог обавештења у локалном листу, огласној табли Градске управе Ужице или на Интернет адреси Града Ужица: www.uzice.rs.