Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта "Регионални центар за управљање отпадом-ЈКП Дубоко"
28/10/2020

Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта “Регионални центар за управљање отпадом-ЈКП Дубоко”

 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И

ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

VI Број: 502-23/20

Датум: 27.10.2020. год.

 

На  основу чл.10. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину («Службени гласник» РС бр.134/04 и 36/09)  даје следеће:

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Носилац пројекта „Регионални центар за управљање отпадом – ЈКП Дубоко“, ул. Дубоко бб, Ужице (ПИБ:104384299, шифра делатности: 3831 – третман и одлагање отпада који није опасан), поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат: „Додавање нових врста неопасног отпада (индустријског порекла)“ који ће се одлагати на локацији депоније Дубоко, на кат. парцели бр. 1710 КО Дубоко, територија града Ужица.

Увид у садржину захтева и поднету документацију можете извршити сваког радног дана од 09,00 до 15,00 часова,  у канцеларији  Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на 2 (другом) спрату зграде Градског развојног центра, улица Петра Ћеловића бб. у Ужицу.

Рок за јавни увид и достављање мишљења о захтеву носиоца пројекта је 10 дана од дана објављивања овог обавештења у локалном листу, огласној табли Градске управе Ужице или на сајту Града Ужица.