Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта предузеће „НЕБОС“ ДОО
11/02/2022

Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта предузеће „НЕБОС“ ДОО

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И
ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ
Број: 504-1/11-1
Датум: 11.02.2022. год.

 

Обавештење о поднетом Захтеву за издавање (обнављање) интегралне дозволе за складиштење и механички третман неопасног отпада

 

Надлежни орган обавештава јавност да је носилац пројекта предузеће „НЕБОС“ ДОО, Севојно, матични број: 17615963, ПИБ: 103605385, ул. Првомајска бб, Севојно, поднео овој Градској управи, Одељењу за заштиту животне средине и одрживи развој – захтев VI број 504-1/11-1 од 09. фебруара 2021.год за издавање (обнову) интегралне дозволе за складиштење и механички третман неопасног отпада на локацији у Ужицу, на кат. парцели број 5650 (раније 4635/5) КО Севојно, у ул. Првомајска бб, Севојно.

Увид у садржину захтева и поднету документацију можете извршити сваког радног дана од 09,00 до 15,00 часова,  у канцеларији Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на другом спрату зграде – Градског развојног центра, Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица, улица Петра Ћеловића бб. у Ужицу. Заинтересована јавност може доставити своја мишљења, примедбе и предлоге у року од десет дана од дана објављивања овог обавештења.

Обавештење се објављује на основу чл. 62 и чл. 69. Закона о управљању отпадом („Службени гласник Републике Србије”, број 36/09 , 88/10, 14/16 и 95/2018- др.закон).