Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта "ПД ДУДА ИНВЕСТ"Д.О.О.
27/08/2020

Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта “ПД ДУДА ИНВЕСТ”Д.О.О.

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И

ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

VI Број: 502-01/2020

Датум: 27.08.2020. год.

 

На  основу чл.10. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину («Службени гласник» РС бр.134/04 и 36/09)  даје следеће:

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Носилац пројекта ПД ДУДА ИНВЕСТ ДОО, ул. Браће Недића бр.12/3, Врачар, Београд, матични број: 20856980, ПИБ: 107709485, поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат: „Изградња постројења за компримовани природни гас – ЦНГ (реконструкција са доградњом постојеће бензинске станице за снадбевање моторних возила горивом), на кат.парцелама бр. 4235, 4246/2 и 4246/3 све КО Севојно у Севојну, у ул. Првомајска бб, Градска општина Севојно.

Увид у садржину захтева и поднету документацију можете извршити сваког радног дана од 09,00 до 15,00 часова,  у канцеларији  Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на 2 (другом) спрату зграде Градског развојног центра, улица Петра Ћеловића бб. у Ужицу.

Рок за јавни увид и достављање мишљења о захтеву носиоца пројекта је 10 дана од дана објављивања овог обавештења у локалном листу, огласној табли Градске управе Ужице или на сајту Града Ужица.