Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта "Јупитер трговина" доо Ужице
10/07/2019

Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта “Јупитер трговина” доо Ужице

 

ГРАД УЖИЦЕ
Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове
Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој
Улица Димитрија Туцовић бр.52
тел. 031/592-422, факс: 031/513-469

 

На  основу чл.10. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину («Службени гласник» РС бр.134/04 и 36/09) даје следеће:

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Носилац пројекта «ЈУПИТЕР ТРГОВИНА» ДОО УЖИЦЕ, ул. Јеловогорска бр.30, матични број 20965614, ПИБ 108271961, поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат: «Самоуслужна аутоперионица монтажног типа са четири места за прање и два места за усисавање аутомобила» која се планира у ул. Међај,  на кат. парцели број 8496/4 КО Ужице, Град Ужице.

Увид у садржину захтева и поднету документацију можете извршити сваког радног дана од 09,00 до 15,00 часова,  у канцеларији  Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на другом спрату зграде Градског развојног центра, улица Петра Ћеловића бб., Град Ужице.

Рок за јавни увид и достављање мишљења о захтеву носиоца пројекта је 10 дана од дана објављивања овог обавештења у локалном листу, огласној табли Градске управе Ужице или на сајту Града Ужица.