Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта Града Ужица
23/02/2022

Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта Града Ужица

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И
ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ
Број: 502-7/22-VI
Датум: 22.02.2022. год.

 

На основу чл.10. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину («Службени гласник» РС бр.134/04 и 36/09)  даје следеће:

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е  

 

Носилац пројекта Град Ужице, ул. Димитрија Туцовића бр. 52, Ужице, поднео је овом Одељењу – Захтев за одлучивање o потреби процене утицаја на животну средину за пројекат: „Изградња водоводне мреже у насељу Љубање, Ужице“ на кат. парцелама бр. 109/2 и 101 КО Мачкат, у Чајетини, кат. парцела 208, 2016, 2081/1, 2077, 1736, 1053/2 КО Љубање, у Ужицу.

Увид у садржину захтева и поднету документацију можете извршити сваког радног дана од 9,00 до 15,00 часова, у канцеларији Одељења за заштиту животне средине и одрживи развој на другом спрату зграде Градског развојног центра, улица Петра Ћеловића бб у Ужицу.

Рок за јавни увид и достављање мишљења о захтеву носиоца пројекта је 10 дана од дана објављивања овог обавештења у локалном листу, огласној табли Градске управе Ужице или на Интернет адреси: www.uzice.rs.