Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта Град Ужице
15/01/2021

Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта Град Ужице

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И

ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ  СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

Број:    502-31/2020

Датум: 13.01.2021.год.

 

На основу чл.10. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину («Службени гласник» РС бр.134/04 и 36/09)  даје следеће:

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Носилац пројекта –  Град Ужице, ул. Димитрија Туцовића бр.52, мат. бр. правног лица 07157983, ПИБ: 101503055, Ужице, поднео је овом Одељењу – захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат: „Изградње недостајуће секундарне фекалне канализационе мреже и црпне станице на подручију МЗ Турица и МЗ Буар (колектор 1 – ул. Милана Верговића, колектор 2 – ул. Исидоре Секулић и колектор 3 – ул. Станоја Главаша)“ која се планира преко кат. парцела бр. 12103, 12102/1, 1001, 12100/1 и 983 све КО Ужице, у Ужицу.

Увид у садржину захтева и поднету документацију можете извршити сваког радног дана од 09,00 до 15,00 часова,  у канцеларији  Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на 2 (другом) спрату зграде Градског развојног центра, у улици Петра Ћеловића бб. у Ужицу.

Рок за јавни увид и достављање мишљења о захтеву носиоца пројекта је 10 дана од дана објављивања овог обавештења у локалном листу, на огласној табли Градске управе Ужице или на сајту Града Ужица.