Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта "Аутолимарска радња Тоскић"
02/10/2019

Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта “Аутолимарска радња Тоскић”

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

 

На  основу чл.10. став 1.и 2.  и чл. 30, а у вези са чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину ( «Службени гласник » РС бр.134/04 и 36/09) даје следеће:

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Носилац пројекта – Аутолимарска радња Тоскићи,  ул. Иве Андрића 27А, Ужице, матични број: 61328645, ПИБ: 106515653, шифра делатности: 4520 – Одржавање и поправка моторних возила, поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину за пројекат: „Аутолимарска радионица за одржавање и поправку моторних возила“  која се налази у ул. Иве Андрића 27А, у насељу Турица, на кат. парцели бр. 7548 КО Ужице у Ужицу.

Увид у садржину захтева и поднету документацију можете извршити сваког радног дана од 09,00 до 15,00 часова,  у канцеларији  Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на другом спрату зграде Градског развојног центра, улица Петра Ћеловића бб., Град Ужице.

Рок за јавни увид и достављање мишљења о захтеву носиоца пројекта је 10 дана од дана објављивања овог обавештења у локалном листу, огласној табли Градске управе Ужице или на сајту Града Ужица.