Обавештење о одбијању захтева за давање сагласности на Студију о процени утицаја на ЖС (РБС -Историјски Архив)
03/10/2017

Обавештење о одбијању захтева за давање сагласности на Студију о процени утицаја на ЖС (РБС -Историјски Архив)

ГРАД УЖИЦЕ
Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове
Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој
Улица Димитрија Туцовић бр.52
тел. 031/592-422; факс: 031/513-469

 

На  основу чл.25., чл.29 став 1. Закона о процени утицаја на животну средину («Службени гласник » РС бр.134/04 и 36/09) даје следеће:

ОБАВЕШТЕЊЕ  О  ДОНЕТОМ  РЕШЕЊУ  О  OДБИЈАЊУ ЗАХТЕВА  ЗА ДАВАЊЕ  САГЛАСНОСТИ  НА  СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА  НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА: РБС мобилне телефоније  „УЕ- Историјски Архив-УЕУ137“

Носилац пројекта «Телеком Србија» а.д. Београд, поднео је дана 19.07.2017 године, под бројем VI број 502-22/17-VI, захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат РБС мобилне телефоније  „УЕ- Историјски Архив-УЕУ137“ која је планирана  на објекту «Историјског Архива» на адреси у ул. Жичка бр.17, на кат. парцели  број 9200/1 КО Ужице, град Ужице. Студија је израдило предузећа «W-LINE» d.o.o., Аутопут за Загреб 41 и, 11077 Београд.

Након обавештавања заинтересоване јавности, органа и организација о могућности јавног увида у Студију, јавној расправи и презентацији предметне Студије о процени утицаја на животну средину – РБС „Историјски Архив“,  достављену су примедбе од стране Одбора за безбедност и здравље на раду Историјског Архива – Ужице, Скупштине станара стамбене зграде у улици Николе Пашића бр.35, затим Одлука Управног одбора Историјског Архива и допис Министарства културе и информисања Републике Србије. Узимајући у обзир поменуте примедбе, значај и важност Историјског Архива као установе од државног значаја, као и предлог Техничке комисије да се не изда сагласност на Студију и да се нађе алтернативна локација за постављање РБС, донето је решење о одбијању захтева за давање сагласности на предметну Студију, дана 29.09.2017 године.

Увид у решење о одбијању сагласности на предметну Студију, може се извршити у канцеларији Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на 2 другом спрату – зграде Градског развојног центра, Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове – града Ужица, улица Петра Ћеловића бб. или на сајту www.uzice.rs. Решење о одбијању захтева за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину је коначно у управном поступку и против одлуке овог органа носилац пројекта и представници заинтересоване јавности могу покренути управни спор подношењем тужбе Управном суду у Београду, у року од 30 дана од дана објављивања овог решења.

Решење о одбијању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат РБС мобилне телефоније  „УЕ- Историјски Архив-УЕУ137“ можете погледати ОВДЕ