Обавештење о донетом решењу носиоца пројекта "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. Београд
17/12/2019

Обавештење о донетом решењу носиоца пројекта “ТЕЛЕКОМ СРБИЈА” А.Д. Београд

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ
VI Број:502-29/19

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О РЕШЕЊУ

 

Обавештава се јавност, заинтересовани органи и организације да је на захтев носиоца пројекта „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД, ул. Таковска бр.2, 11000 Београд, ПИБ: 100002887, МБ:17162543, спроведен поступак одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат: „Реконструкције и доградње радио-базне станице мобилне телефоније ознаке „Ужице-Крчагово“ на крову Здравственог центра „Ужице“, у Крчагову, ул. Милоша Обреновића бр.17, на кат. парцели бр. 10636 КО Ужице, Град Ужице.

У спроведеном поступку је донето решење број VI 502-29/19  од 11.12.2019. године да је за напред наведени пројекат РБС мобилне телефоније ознаке „Ужице-Крчагово“ потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину.

Уредбом Владе Србије утврђена је Листа пројеката за коју је обавезна процена утицаја и Листа пројеката за коју се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр.102/10) при чему се предметни пројекат реконструкције и доградње РБС мобилне телефоније ознаке „Ужице-Крчагово“ налази се на Листи II. тачка 12. «Инфраструктурни пројекти», подтачка 13) «Телекомуникациони објекти мобилне телефоније» (базне радио станице), ефективне израчене снаге више од 250W. Увидом у захтев за одлучивање о потреби израде Студије o процени утицаја на животну средину, достављене прилоге уз захтев и Уредбу о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину, мишљења смо да је за напред наведени пројекат потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину

Представници заинтересоване јавности могу извршити увид у решење у од 09,00 до 15,00 часова,  у канцеларији  Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на 2 – другом спрату зграде Градског развојног центра, улица Петра Ћеловића бб. у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Обавештење можете погледати ОВДЕ.