Обавештење о донетом решењу носиоца пројекта "Play Radio" d.o.o.
01/03/2022

Обавештење о донетом решењу носиоца пројекта “Play Radio” d.o.o.

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

VI Број: 502-4/22

Датум. 01.03.2022.год.

 

На  основу чл.10. став 4. и 6., а у вези са чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину («Службени гласник» РС бр.134/04 и 36/09) доноси:

ОБАВЕШТЕЊЕ O ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ

 

Обавештава се јавност, заинтересовани органи и организације да је на захтев носиоца пројекта – Радиодифузно привредно друштво “ Play Radio “ д.о.о, ул. Аутопут за Загреб 22, Београд – Земун, матични броj: 21263010, PIB: 10987137, спроведен поступак за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат: Допуна техничке документације радио станице FM предајника, Radio Play 97.1 МHz за издвајање појединачне дозволе за коришћење радио – фреквенције на локацији Забучје, Ужице, ефективне израчне снаге 300 W, на кат. парцели бр. 12416 КО Ужице.

У спроведеном поступку је донето решење број VI 502-04/22 од 01.03.2022 године да за напред наведени пројекат није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину.

Представници заинтересоване јавности могу извршити увид у решење у од 09,00 до 15,00 часова, у канцеларији  Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на 2 другом спрату зграде Градског развојног центра, улица Петра Ћеловића бб. у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Против овог решења може се изјавити жалба Министарству заштите животне средине у Београду, у року од 15 (петнаест) дана од дана објављивања решења. Решење можете погледати ОВДЕ.