Обавештење о донетом решењу носиоца пројекта ПД "РАД-РАШО" ДОО
14/12/2018

Обавештење о донетом решењу носиоца пројекта ПД “РАД-РАШО” ДОО

 

ГРАД УЖИЦЕ
Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове
Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој
Улица Димитрија Туцовић бр.52
тел. 031/592-422; факс: 031/513-469

 

На основу чл.10. став 4., а у вези са чл.29. Закона о процени утицаја на животну средину («Службени гласник » РС бр.134/04 и 36/09) даје следеће:

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е   О   Р Е Ш Е Њ У

              

Обавештава се јавност, заинтересовани органи и организације да је на захтев носиоца пројекта – ПД «РАД-РАШО» ДОО, ул. Дубоки Поток бб, ПИБ 100600885, МБ 06285597, Град Ужице, спроведен поступак одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат: «Складиштење и механички третман неопасног отпада» који се налази у ул. Драгачевска бб. у Севојну, на кат. парцели број 4182/1 КО Севојно, Град Ужице.

У спроведеном поступку је донето решење број VI 502-24/18 од 06. децембра 2018. године да је за напред наведени пројекат: «Складиштење и механички третман неопасног отпада» који се налази у ул. Драгачевска бб. у Севојну, потребна израда Студије о процени утицаја датог пројекта  на животну средину.

Основ за одлуку о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину за ову врсту пројекта утврђен је у Листи II тачка 14. Остали пројекти, подтачка 2) Постројења за управљање отпадом, алинеја 2, одлагалишта и складишта отпада који није опасан, (критеријуми – капацитета до 50 тона на дан) и алинеја 3, третман отпада који није опасан, (критеријуми – сви пројекти који нису наведени у Листи I), према Листи I и Листи II – Уредбе (Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (“Службени гласнику РС”, бр. 114/2008).

Узимајући у обзир критеријуме за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину – наведених у Листа II – Уредбе, пројекти за које се може захтевати израда Студије су капацитета до 50 тона на дан, везано за складиштење неопасног отпада и сви пројекти који се баве третманом неопасног отпада. Наведени пројекат према достављеној документацији носиоца пројекта намењен је за складиштење око 200 тона неопасног отпада дневно и механички третман неопасног отпада у количини око 30 тона дневно.

Представници заинтересоване јавности могу извршити увид у решење у од 09,00 до 15,00 часова,  у канцеларији  Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на 2 другом спрату зграде Градског развојног центра, Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове – града Ужица, улица Петра Ћеловића бб. у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Решење можете погледати ОВДЕ.