Обавештење о донетом решењу носиоца пројекта "Гули-Гули" доо
20/04/2021

Обавештење о донетом решењу носиоца пројекта “Гули-Гули” доо

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

VI Број: 502-32/20

Датум: 16.04.2021.год.

 

На основу члана 25., чл.28., и чл.29. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину (“Службени гласник” РС. бр. 134/04 и 36/09) даје следеће:

 

ОБАВЕШТЕЊЕ  О  ДОНЕТОМ  РЕШЕЊУ  О  ДАВАЊУ  САГЛАСНОСТИ  НА AЖУРИРАНУ СТУДИЈУ

 

Носиоцу пројекта „ГУЛИ – ГУЛИ“ ДОО, ул. Драгачевска бб, Севојно,  решењем VI број 502-32/20 од 16.04.2021.године дата је сагласност на ажурирану Студије о процени утицаја на животну средину за пројекат: „Складиштење и механички третман неопасног отпада“ који се налази на кат. парцели бр. 4177 КО Севојно, у ул. Драгачевска бб, Севојно.

Увид у решење може се извршити  у канцеларији Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на 2 другом спрату – зграде Градског развојног центра, улица Петра Ћеловића бб или на сајту www.uzice.rs.

Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину је коначно у управном поступку и против одлуке овог органа носилац пројекта и представници заинтересоване јавности могу покренути управни спор подношењем тужбе Управном суду у Београду, Немањина 9, у року од 30 дана од дана објављивања овог обавештења. Решење можете погледати ОВДЕ