Обавештење о донетом решењу носиоца пројекта "Цетин" доо, Омладинских бригада 90, Нови Београд
15/12/2020

Обавештење о донетом решењу носиоца пројекта “Цетин” доо, Омладинских бригада 90, Нови Београд

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

VI Број: 502-03/2020.год.

Датум: 11.12.2020.год.

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е  О  Р Е Ш Е Њ У

 

Обавештава се јавност, заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта „ЦЕТИН“ д.о.о., Ул. Омладинских бригада 90, Нови Београд, ПИБ:112035829, МБ: 21594105, поднео захтев за издавање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат: „Изградња антенског стуба са радио базном станицом мобилне телефоније ознаке Ужице 16“ на кат. парцели бр. 7847 КО Ужице, на Старом Граду, у ул. Сердара Мићића бр.77, на територији Града Ужица.

У спроведеном поступку је донето решење VI Број 502-03/20 од 11.12.2020. године којим се даје сагласност носиоцу пројекта „ЦЕТИН“ д.о.о., Ул. Омладинских бригада 90, Нови Београд, на Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат: „Изградња антенског стуба са радио базном станицом мобилне телефоније ознаке Ужице 16“ на кат.парцели бр. 7847 КО Ужице.

Представници заинтересоване јавности могу извршити увид у решење од 09,00 до 15,00 часова, у канцеларији Одељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на другом спрату зграде Градског развојног центра, улица Петра Ћеловића бб., у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Обавештење се објављује на основу члана 10. став 4. и 5., а на основу члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину ( „Сл. Гласник“ РС, бр. 134/04 и 36/09). Решење можете погледати ОВДЕ.